Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husbygge

Skapad 2018-10-18 06:26 i Förskolan Vega Norrtälje
Förskola
På förskolan Vega försöker vi i möjligaste mån utgå från barnens intressen, tankar och reflektioner. Det är viktigt för oss att de får inflytande över verksamheten, är delaktiga i sin lärmiljö och att vi är lyhörda pedagoger. Det är också viktigt att vi använder oss av vår närmiljö och den verklighet som finns utanför förskolan. Då vi just nu befinner oss i ett område under uppbyggnad och med ett stort pågående bygge på förskolans granntomt känns det självklart att starta projektet "husbygge".

Innehåll

Vad?

Ideén till projektet "husbygge" uppkom då några barn uttryckte att de inte hade något att sysselsätta sig med och tillsammans kom på att de ville bygga ett "dockhus" att ha inne på avdelningen. De hade tidigare gett uttryck för att de inte heller hade något att göra ute på förskolans gård. Då vi vill arbeta utifrån barnens intressen och att de ska ha inflytande över verksamheten och sin lärmiljö blev det självklart att detta var något vi måste utveckla och gå vidare med. Tankarna hos både barn och pedagoger är många och tillsammans får vi se vad som kommer att ske under projektets gång. Troligtvis blir det ett "dockhus" inne på avdelningen som barnen skapar, observationer av hus i vår omgivning, reflektioner och samtal kring vilka boendeformer som finns, vilka färger och former olika hus har. Vi vill också skapa/bygga ett litet hus på förskolans gård. Då det just nu sker ett stort husbygge på granntomten är detta något vi vill använda oss av. Barnen har funderingar hur högt huset kommer bli och vilken färg det ska ha.

Under projektet vill vi att barnen ska få en mångfald av upplevelser och förhoppningsvis nya lärdomar. Tanken är att barnen bl.a. ska få möta områden som bygg-och konstruktion, matematik, språk, skapande, konst och inte minst normer och värden. Vi vill också att alla barn ska ges möjlighet att efter sina förutsättningar delta i projektet och få ut något av det. Vi hoppas och tror också att projektet kan påverka och vara med att forma utvecklingen av våra lärmiljöer.

Varför?

Ett av förskolan Vegas prioriterade mål för detta läsår är att barnen ska få ett reellt inflytande och delaktighet i sin lärmiljö, undervisning och över utbildningens innehåll. Ett annat mål är att vår pedagogiska lärmiljö inne och ute ska vara tillgänglig och lustfylld för att stödja barnens egna initiativ, deras kunskap och lust att lära sig.

Vi deltar också i ett EU-projekt om kreativa lärmiljöer. I detta projekt ska vi observera miljöer som behöver utvecklas på förskolan. Observationer och dokumentationer ska vara grundliga och förändringar som sker ska hålla över tid.

Tanken med projektet "husbygge" är att det bygger på barnens initiativ och tankar samtidigt som vi tillsammans kan utveckla förskolans lärmiljöer. Vi vill också använda oss av vad som händer i vår närmiljö och inspirera barnen till att bli analyserande medborgare.

Vem/vilka?

Alla barn på Höjden 1 ska få möjlighet att delta i detta projekt, var och en utifrån sina förutsättningar. Tillsammans ska de ges en mångfald av upplevelser som kan ligga till grund för projektet. Då de alla har erfarenheten om att bo i ett hus tillför de sina erfarenheter kring detta. Vi kommer arbeta konkret med att bygga och konstruera olika hus men även samtala och reflektera över olika byggnader, deras utformning och funktion.

Hur?

Projektet kommer startas upp med att vi tillsammans reflekterar över hur ett hus ser ut, vilka rum som finns och vad som finns inuti rummen. Vi skriver listor över hur vi vill skapa ett hus till avdelningen. Parallellt med detta kommer vi observera och dokumentera hus i vår omgivning. Lärandet kommer ske på olika sätt för olika individer vilket gör att det är viktigt att vi erbjuder en mångfald av upplevelser och uttryckssätt. Vi kommer att dagligen observera och dokumentera vad som sker i projektet och vad barnen har för tankar. Detta ligger sedan till grund för hur projektet fortgår.

Koppling till teorier?

Vilka teorier ligger till grund för de arbetssätt vi har valt?

Då vi i detta projekt ser ett lärande som sker i sociala sammanhang och påverkas av miljö och material kan vi se kopplingar till det sociokulturella perspektivet. Då vi inte vet hur projektet kommer att utvecklas då vi observerar och följer barnens intresse och reflektioner och där inga givna svar finns kan vi också se kopplingar till det posthumanistiska perspektivet.

Rhizomatiskt lärande, är ett lärande där vi ser på lärandeprocesserna som nystan utan synbar ordning, början eller slut. Ett lärande där vi pedagoger vågar vänta och låta vår vuxna syn på världen möta barnens värld. I projekt husbygge vindlar arbetet fram utan synlig början eller slut och lärande sker genom olika kopplingar och möten

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: