Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbara utvecklingsmål - Minikurs med Lärandematris

Skapad 2018-10-18 10:18 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 9 Geografi Samhällskunskap
I det här arbetet ska du som elev arbeta med de 17 hållbara utvecklingsmål som FN har tagit fram som ska uppnås senast 2030. Vi börjar i kunskaper kring FN, Mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Hur ska vi leva för att vi och vår värld ska bli så välmående som möjligt?

Innehåll

Hållbara utvecklingsmål

Det här arbetet handlar om de globala målen för hållbar utveckling.

För att förstå hur detta ska gå till så börjar vi med att titta på hur vi människor lever och hur vi har kommit överens om vilket sätt som är bäst att leva på. 

Därför börjar vi med att ta reda på lite om FN och varför de Mänskliga Rättigheterna kom till. Tanken är att alla människor ska ha rätt till ett bra liv men att det också finns mycket att göra för att nå dit. Barn och ungdomar har inte lika lätt att hävda sig, skydda sig eller påverka så därför finns det några extra regler för hur just barnen ska skyddas och tas omhand. Barnkonventionen. 

Eftersom världen är i en ständig förändring så måste vi ha en gemensam långsiktig plan för hur vi ska leva på ett bra sätt även så att jorden klarar av detta sätt att leva. Därför har det tagits fram ett antal mål för en hållbar utveckling (förändring) för oss på jorden. 

Vi tar oss en titt på dessa mål, de Globala Målen För Hållbar Utveckling. Vad är de till för och varför har det blivit så att de behövs? De fokuserar på tre huvudområden. Ekonomi-, social- och miljömässig hållbarhet. 

 

 Länkar och filmer

Länksamling om hållbara utvecklingsmål

Film 

SLI.se - Hållbara utvecklingsmål

 

Lärandematris 

Lärandematris

Utvecklingsmål

 1. Utrota all form av fattigdom överallt.
 2. Utrota hunger, säkerställa matsäkerhet och förbättrad nutrition och förespråka hållbart jordbruk.
 3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar.
 4. Garantera en inkluderande, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt.
 6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla.
 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb.
 9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
 10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.
 11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta viktiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan (i linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC).
 14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis.
 15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.
 16. Uppmuntra fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

 

Länksamling om hållbara utvecklingsmål

 

Exempel på syfte och frågeställningar som skulle kunna gå att utveckla i oändlighet, kan det kännas som...

 

 

Uppgifter

 • Hållbara utvecklingsmål - Lösningar

 • Finns dina rättigheter i Mänskliga Rättigheter?

 • Uppsats - Inlämning

 • Lämna in uppsats!

 • Avslutningsfrågor - uppsats 9B

 • Uppsatsmall

 • Mittavstämning

 • Fakta- och Diskussionsavstämning

 • Avstämning inför slutinlämning

 • Diskussionsinlämning

 • Faktapresentation

 • Syfte och frågeställningar

 • INLÄMNING - GLOBALA UTVECKLINGSMÅL

 • Syfte och frågeställningar

 • Mänskliga rättigheter. Vad är det för dig?

 • Är dina rättigheter till för alla?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh

Matriser

Sh Ge
Kunskapskrav Samhällskunskap 7-9 Lilla Edet

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **relativt väl** fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett **väl** fungerande sätt.

Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **enkla** resonemang och **till viss del** underbyggda argument och kan då i **viss** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **utvecklade** resonemang och **relativt väl** underbyggda argument och kan då i **förhållandevis stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med **välutvecklade** resonemang och **väl** underbyggda argument och kan då i **stor** utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.

Sh Ge
Kunskapskrav 7-9 Geografi Lilla Edet

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har **grundläggande** kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har **goda** kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
samt för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
samt för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
samt för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.

Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Ej uppnått ännu
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för **enkla och till viss del** underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för **utvecklade och relativt väl** underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för **välutvecklade och väl** underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: