Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklust

Skapad 2018-10-19 15:03 i Inspiratörens förskola Munkedal
Förskola
”Språklust” Visst är det fantastiskt att det finns så många ord att upptäcka och lära sig för ett barn! […] Jag kan inte tänka mig en större lycka än att få vara tillsammans med ett barn som håller på att upptäcka sitt språk. När vi var barn älskade vi att leka med språket så som alla barn gör (Eriksson & Lindgren, 1997, s. 40). Vi har valt att i vårt kvalitetsarbete arbeta med språk, kommunikation, skriftspråket, symboler och den kommunikativa funktionen. Vår barngrupp består av barn mellan 1-5 år, vilket innebär att barnen är på olika nivåer på sin språkliga resa. En del barn har börjat lära sig att prata, vissa kan redan prata och andra börjar intressera sig för bokstäver och hur deras namn stavas. Alla barn är ute på sin egna språkliga resa, och vi pedagoger känner att vi genom ett lustfyllt lärande tillsammans med barnen, vill vara med i deras utforskande och utveckling av språk och kommunikation. Gjems (2013) skriver att ett av pedagogernas viktiga arbete är att stötta barnen i att uttrycka sig genom språk, prata om erfarenheter och upplevelser och reflektera över dem.

Innehåll

 

Kartläggning av barnens intressen

 

Vi har kartlagt barnens intressen, genom observationer i leken och i samtal med barnen. Iakttagelser i barngruppen har även gjorts utifrån barnens olika behov när det gäller språket.

 

Mål

 

Eget formulerat mål

 

Genom att använda ett lustfyllt lärande och att utmana barnen kan vi bidra till positiv språkutveckling.

 

Att utgå från barnens erfarenheter och bygga vidare på dem och genom det ge barnen tillit till sig själva och sina egna förmågor.

 

Vi vill även genom bilder och tecken ge barnen ytterligare vägar för kommunikation.

 

Genom att använda oss av sånger, sagor, rim och ramsor stimulera språket

 

Väcka intresse för bokstäver och skriftspråket, få en möjlighet att känna igen sin första bokstav och även kunna skriva sitt namn.

 

Läroplanens mål

 

-Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

 

-Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling.

 

Barnens erfarenheter

 

Barnen i barngruppen är mellan 1-5 år. Vilket innebär att när man ser till deras erfarenhet när det gäller språk och språkliga utmaningar är barnen olika. Några barn är i början av sin språkliga resa och andra barn behöver nya utmaningar. Utifrån barnens erfarenheter kan det även vara bra att få en balans mellan utmaningar och känna sig trygga i det man kan och känner igen.

 

Barnen har visat intresse på olika sätt genom att vilja skriva, vara aktiva i sångstunder.

 

Genom att samtala med barnen, genom observationer och intervjuer får vi fram barnens kunskap och erfarenhet inom området språk och kommunikation.

 

Insatser - åtgärder för att nå målet

 

För att kunna nå målen i vårt kvalitetsarbete, har vi valt att använda materialet ”språklust”. Vi kommer även att komplettera med annat material som:

 

 • Lekar

 • Sånger

 • Rim och Ramsor

 • Sagor

 • Vi kommer även att använda skapande verksamhet

 • Vi kommer att göra bokstavslådor A-Ö för att barnen ska få kännedom om alfabetets bokstäver. Varje ask innehåller en bokstav med föremål och bilder på saker som börjar på den aktuella bokstaven.

 • Vi kommer att skapa utforskarnas alfabet

 • Vi kommer att hämta pinnar, stenar och annat i skogen, som man kan använda för att bygga bokstäver och ord med

 • Vi kommer att gå på bokstavsjakt på förskolan och även ute i samhället.

 • Vi kommer att träna på att klappa våra namn

 • Vi kommer även att träna på att lyssna på bokstäver exempel vem börjar på Eee?

 • Vi kommer även att använda våra egna kroppar till att skapa bokstäver med

 • Vi kommer att baka bokstäver, med trolldeg

 • Vi kommer att få besök av  dockan Tecken Tim varje vecka, han kommer att komma med ett eller två tecken i veckan. 

 • Vi kommer att ha ett dagsschema, där barnen kan följa vad som händer under dagen.

 • Vi kommer att tillsammans med barnen skapa dikter, rim och ramsor.

 • Vi kommer även att göra, intervjuer med barnen

 • Vi har en ryggsäck som barnen kommer att få ta med sig hem. I ryggsäcken ligger en apa, Abbe, som får följa med barnen hem. Då får de visa apan sitt hem .Det finns även en bok i ryggsäcken,och i den kan föräldrarna skriva några rader. Det finns även en kamera i ryggsäcken, Kameran kan barnen använda och ta  bilder med och sedan återberätta för kompisarna på förskolan.

 • Vi kommer även att använda oss av digitala hjälpmedel

 • För att kunna möta alla barn i gruppen, kommer vi att dela in barnen i olika grupper. Namnen på det olika grupperna är Björnen, Älgen och Räven. Vissa dagar kan det vara två grupper och vissa dagar är det tre grupper, det beror lite på hur många barn vi har just den dagen. Vi kommer att jobba med vårt fokusområde tre dagar i veckan tisdag till torsdag. Det kommer även att ske spontant. 

   

  Barnen är delaktiga genom att

  Vi pedagoger tar tillvara barnens delaktighet genom att vi är lyhörda på vad barnen vill och uttrycker. Vi använder verktyg så att barnen utifrån sin ålder kan vara med och påverka, vårt fokusområde ”språklust”. Verktygen som barnen kan få använda kan vara exempelvis bilder och tecken.

  Barnen får vara med och dokumentera och reflektera. De får vara med och skapa. Vi har mindre grupper för att alla barn ska ha en möjlighet att få vara delaktiga.

  Hur målet ska dokumenteras och utvärderas

  För att kunna utvärdera våra mål med vårt fokusområde, kommer vi att använda en  stund av vår veckoplanering, till att reflektera och prata om vad vi har gjort under förgående vecka. När vi jobbar med ”språklust” kommer en av oss att dokumentera, vad vi pratar om och vad barnen svarar. Så vi kan använda detta i vår analys och reflektion vid ett senare tillfälle.

  Vi kommer även att jobba med observationer och intervjuer för att kunna utvärdera fokusområdet och även för att kunna upptäcka nya intressen hos barnen och kunna använda det i vidare planering i vårt arbete.

  Barnen kommer att vara delaktiga i dokumentationen utifrån sina förmågor. Dokumentationen kommer att ske via unikum, där det kan komma info via lärarloggen och även via barnens egna konton. Där vi kommer att lägga in bilder och även uppdatera föräldrarna om vårt arbete med fokusområdet ”språklust”

  I förskolan kommer vi att utforma en vägg där vi sätter upp bilder runt vårt fokusområde ”språklust”. På så sätt kan vi tillsammans med barnen göra vårt arbete levande, och få fram spontana samtal om det vi arbetar med.   

   

  Teoretisk bakgrund

  Gjems(2013, s14)skriver att språket är det mest grundläggande redskapet för barns lärande, såväl på kognitiva som på kulturella och sociala planet. Språket lyfts fram som människans mest centrala redskap för lärande. När ett barn ska lära sig att bemästra språket ska han eller hon inte bara lära sig att säga saker, då språkbemästrande först och främst rör sig om att förstå tecken och symboler i omgivningen.Ett barn skaffar sig grundläggande kunskap genom att delta i aktiviteter där kunskap används och delas.I förskoleåldern läggs grunden för allt senare lärande hos barn, såväl socialt och kulturellt som kognitivt och språkligt

   

  Samverkan med vårdnadshavare

  Samverkan med vårdnadshavare kommer att ske via unikum, där vi kommer att lägga upp info och bilder under fokusområdets gång. Vi kommer även att informera om vårt kvalitetsarbete på föräldramötet den 5/11.

  Det kan även vid olika tillfällen komma upp bilder i hallen. Där vi har våra dagliga möten med föräldrarna och där de kan fråga oss om verksamheten och vi kan även informera vad vi gjort.

  Vi tar gärna emot tips och idéer av föräldrarna på sånger, rim och ramsor som man sjunger och gör hemma.

   

  Referenser

   

  Gjems,.L .(2011).Barn samtalar sig till kunskap. Studielitteratur AB Lund

   

   

   

 

 

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: