Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 2: Tal ht 2018

Skapad 2018-10-19 15:42 i Forssaklackskolan Borlänge
Prio år 7, kap.2.
Grundskola 7 Matematik
Ingen vet vem som var först med att räkna. Behovet av att kunna räkna kanske uppkom för att hålla ordning på antalet djur i flocken eller för att födela maten. Att räkna dagar, månvarv och år har människan gjort sedan lång tid tillbaka. Människan kunde räkna långt innan hon uppfann siffrorna. De allra första symbolerna för tal var enkla streck som ristades in i pinnar eller benbitar. Olika kulturer har haft olika symboler för siffror och tal, som till exempel romerska siffror. Idag möter du tal överallt runt omkring dig, bland annat i datum, klockslag, gatunummer, bussnummer, priser och telefonnummer.

Innehåll

Mål

Begrepp att arbeta med under kapitlet:

 • siffra, tal
 • positionssystem
 • hela tal
 • decimal
 • addition, term, summa
 • subtraktion, term, differens
 • multiplikation,faktor, produkt
 • division,täljare, nämnare, kvot
 • prioriteringsregler
 • udda tal, jämna tal
 • sammansatta tal, primtal
 • faktorträd
 • avrundning, närmevärde
 • överslagsräkning

 

Arbetsgång

 • Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i Prio kap.2
 • Problemlösning
 • Begreppstest
 • Kapiteltest
 • Skriftligt prov

 

Bedömning

 • Dina kunskaper om begrepp och samband mellan begreppen
 • Din förmåga att välja metod och hur väl metoderna genomförs
 • Hur väl problem tolkas och löses. Kvalitén på strategier och metoder som används att lösa problem
 • Hur du för ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser
 • Kvalitet på kommunikation/redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer

 

Grovplanering

Vecka

Måndag 

Tisdag 

Onsdag

43

2.1 Siffror och tal   

 

45 2.2 Räkna med 10,100 och 1000.     
46 Repetition och träning efter eget behov.

------------------------------- X

Deltest 1 (Kap. 2.1-2.2)

47

Feedback deltest 1

Inledning kap 2.3

Månadens problem 

 

Färdighetsträning Addition och subtraktion 

 

48 2.4 Multiplikation och division

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0-1


2.6 Prioriteringsreglerna 
49  

 

Prov kap. 2.3 - 2.6

50

Feedback på provet 

2,7 Primtal och delbarhet

 
51

2.8 Avrundning

 

 

 

Detta är en grovplanering som kommer att justeras under arbetsområdets gång. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kap 2 Tal ht -18

Formulera och lösa matematiska problem

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Identifiera information
Behöver hjälp med att identifiera information.
Hittar information i problemet.
Väljer adekvat information.
Väljer adekvat information och identifierar tydligt vad som behöver göras.
Bedöma resultatets rimlighet
Behöver hjälp med att bedöma ett resultats rimlighet.
Gör någon bedömning om resultatets rimlighet.
Bedömer resulatets rimlighet.
Bedömer resultatets rimlighet.
Avrundning
Behöver hjälp med att avrunda.
Avrundar oftast på lämpligt sätt.
Avrundar på ett lämpligt sätt.
Avrundar på ett lämpligt och korrekt sätt.
Val av lämplig enhet
Använder inga enheter.
Använder lämpliga enheter ibland.
Använder lämpliga enheter.
Använder lämpliga enheter.

Begreppsanvändning

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda matematiska begrepp
Använder inte matematiska begrepp.
Använder grundläggande matematiska begrepp.
Använder olika matematiska begrepp i kända situationer.
Använder olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang.
Beskriva matematiska begrepp
Behöver hjälp med att beskriva innebörder.
Förklarar enstaka begrepp med stöd av konkret material, symboler eller bilder.
Förklarar grundläggande begrepp.
Förklarar betydelsen av begrepp.
Se samband mellan matematiska begrepp
Behöver hjälp med att koppla ihop olika begrepp.
Kan ge exempel på samband mellan några begrepp.
Ser samband mellan kända begrepp.
Ser samband mellan begrepp.

Metoder- val och användning

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Välja metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att välja lämpliga metoder.
Kan oftast välja lämplig metod.
Väljer fungerande metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Väljer ändamålsenliga och effektiva metoder utifrån uppgifternas karaktär.
Använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Behöver hjälp med att använda metoder.
Använder kända metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och tillfredsställande resultat.
Använder olika metoder på ett fungerande sätt med en tydlig arbetsgång och gott resultat. Metoderna kan vara generella.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder korrekt. Använder generella metoder.

Kommunicera med matematiska uttrycksformer

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser med hjälp av matematiska uttrycksformer
Behöver hjälp med att använda matematiska uttrycksformer.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt med stöd av konkret material, symboler, bilder och andra matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beskriver och förklarar tillvägagångssätt allt mer precist med symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck.
Använder med säkerhet och effektivitet olika matematiska uttrycksformer som symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner. Kan med matematiska uttrycksformer beskriva olika begrepp. Anpassar den matematiska språkanvändningen i sammanhanget.

Föra och följa matematiska resonemang

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Saklighet,logik och samband, tankegångarnas komplexitet
Behöver hjälp i samtal kring matematik och i bemötandet av andras tankegångar.
Funderar kring matematiska företeelser och tar del av andras tankegångar, ställer och besvarar frågor under samtal och diskussioner.
Bemöter och motiverar tankegångar på ett sätt som för diskussioner framåt.
Bemöter och motiverar tankegångar på ett sätt som för diskussioner framåt, och som fördjupar och breddar dess innehåll.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: