Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska F-klass

Skapad 2018-10-19 17:17 i Ucklumskolan Stenungsund
Grundskola F Svenska
Vi tränar på att lyssna på ljud, koppla ihop bokstav med ljud, rimma, höra vilket ljud som hörs först i ett ord, lyssna på saga och på varandra, berätta för varandra. Provar att skriva.

Innehåll

Inledning

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

Enligt Lgr11 ska svenskan syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. De ska även ges möjlighet att utveckla språket för att tänka kommunicera och lära.

I svenskämnet relaterar vi till följande mål i Lgr11.

Färdigheter som eleven skall tillägna sig

Du ska ges förutsättningar att utveckla förmåga att

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften

Undervisningens innehåll

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • samtala om innehåll och budskap i olika texter.
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 • Rim, ramsor och ordlekar.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttrande kan uppfattas av  och påverka en själv och andra.

Hur gör vi?

 • berättar och beskriver
 • lyssnar och samtalar
 • kommunicerar med symboler och bokstäver
 • urskiljer ord och språkljud.
 • rita eller skriva bokstäver och ord
 • samtala med kamrater och vuxna
 • lyssna på skönlitteratur, berättelser och sagor
 • lyssna på kamraters berättelser
 • arbeta med språklekar.

Så här får du redovisa

 • Muntligt i språklekarna.
 • I samlingen och arbetsmaterial.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Hitta språket - Skolverkets kartläggning i förskoleklass

Aktivitet 1 - Vi berättar och skriver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan berätta sammanhängande om något hon eller han varit med om.
Eleven kan beskriva en sak eller en företeelse så att andra förstår.
Eleven visar intresse för vad andra säger.
Eleven kan förstå en enkel instruktion.

Aktivitet 2 - Vi lyssnar och samtalar

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven visar intresse för högläsning.
Eleven kan delta i samtal om text och bild.
Eleven kan återge ett händelseförlopp.

Aktivitet 3 - Vi kommunicerar med symboler och bokstäver

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan kommunicera genom att rita bilder/skriva bokstäver och symboler.
Eleven visar intresse för bokstäver.
Eleven kan namnge bokstäver.
Eleven kan skriva sitt eget namn.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven kan ange vad det står i vanliga ordbilder.

Aktivitet 4 - Vi urskiljer ord och språkljud

Ja
Eleven medverkar men behöver fortsatt stöd
Eleven kan producera rim.
Eleven kan dela upp korta meningar i ord.
Eleven kan urskilja första språkljudet i ord.
Eleven kan dela upp enkla ord i språkljud.
Eleven kan koppla samman bokstäver med deras språkljud.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: