Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Bockarna Bruse- språk och kommunikation

Skapad 2018-10-21 17:37 i Parkens förskola Norrtälje
Förskola
Utefrån barnens stora intresse av sagan om ”De tre bockarna Bruse ” har vi med hjälp av en sagolåda berättat sagan. Vi började med att fokusera på matematiks begrepp,lägesord samt förståelse för antal. Vi kan nu se att språket börjar sätta fart och utvecklas. Därför vill vi fokusera mera att planera undervisningen och utbildningen med fokus på barnens språk och kommunikation.

Innehåll

Vad?

Utefrån  De tre Bockarna bruse kommer vi använda oss av språk och kommunikation med hjälp av verbala ord, mimik,kroppsspråk, gester,bilder, konkret material, sagor, musik, skapande och drama. Även med hjälp av projektor för att projektera sagor och berättelser. Vi ska arbeta med olika sagor och där få in normer och värden och barns inflytande med hjälp av sagor.

 

Varför?

Eftersom vår barngrupp är i åldern 2 år  och ska fylla 3 år och deras språkutveckling har kommit igång  mer eller mindre. Ser vi ett behov av att ge barnen möjligheter att förstå och utveckla språket. Vi vill ge barnen förutsättningar att kunna förstå och förmedla sig genom det verbala språket efter som det underlättar för barnens i det sociala samspelet med andra.

Vi vet att om vi ger barnen bra förutsättningar i tidig ålder kommer de att underlätta inför kommande  läs och skrivinlärning.

 

Vem/vilka? 

Alla barnen i mindre grupper och i stor grupp.

 

Hur?

Vi  har startar upp vårt   projekt med  att berätta sagan  om ”De tre Bockarna Bruse ” Genom att utgå från ”De tre Bockarna bruce” vill vi få in språket, ordförståelse, begrepp, utöka ordförrådet, lära sig lägesord, högläsning, bildsamtal, återberätta på sitt egna sätt. Även socialt samspel, turtagning och känslor

I vår undervisning kommer använda oss av sagolådor, drama, skapande, bilder, sång och musik och med hjälp av projektor projektera i kuben sagor och berättelser, även använda oss av overhead.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016

Matriser

Projekt Bockarna Bruse- språk och kommunikation

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: