Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 9

Skapad 2018-10-21 19:10 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Eleverna ska skriver egna argumenterande texter.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk

Innehåll

Syfte

De mål som planeringen har utgått ifrån är

Konkretiserade mål

Eleverna ska lära sig att skriva argumenterande texter och dess uppbyggnad. De lär sig även att anpassa sitt språk efter den argumenterande textens specifika genre.

Eleverna ska lära sig att argumentera på ett övertygande sätt utan att gå till angrepp på andra.

Eleverna kommer att få ge och ta emot kamratrespons.

Undervisningen

Eleverna kommer att få skriva egna argumenterande texter med stöttning av läraren och därigenom utveckla sitt eget skrivande och genrespecifika kunskaper som rör argumentation. Under skrivprocessen kommer eleverna även att få tillfälle att testa sina argument på varandra. Därigenom ges och tas kamratrespons emot, vilket även hjälper eleverna att utveckla sina kunskaper i att ge och ta emot respons på egna och andras texter.

Bedömning

Se matris

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Innehåll / genre

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inledning och avslutning
Det finns brister som gör att uppsatsen inleds och/eller avslutas på ett sätt som försvårar förståelsen.
Fungerar som introduktion respektive sammanfattning efter viss bearbetning.
Fungerar i det tänkta sammanhanget.
Fungerar väl i det tänkta sammanhanget.
Tes
Din tes är otydligt formulerad.
Din tes är tydligt presenterad.
Argument/ motargument
Dina argument är otillräckliga eller otydligt presenterade. Fakta underlaget är bristfälligt.
Du har med flera argument som du bemöter med motargument. Använder visst faktaunderlag.
Alla punkter på nivå 2 är med. Dina argument är tydligare underbyggda, t.ex med fakta. Du bemöter motargument på ett reflekterande sätt.
Alla punker på nivå 2&3 samt att du bygger ut dina åsikter mer och hänvisar till fakta och undersökningar. Du har också ett personligt förhållningssätt och värderar dina argument och motargument.
Språklig säkerhet
De formella skrivreglerna följs inte. Många stavfel som stör.
De formella skrivreglerna följs till viss del. Några stavfel förekommer.
De formella skrivreglerna följs överlag, med något undantag. Inga eller få stavfel.
Stor säkerhet för de formella skrivreglerna visas.
Ordvalet är inte varierat och/eller anpassat.
Ordvalet passar ofta texten, men talspråk och/eller ej anpassade ord förekommer.
Ordvalet passar till texten och är medvetet varierande.
Ordvalet och meningsbyggnaden är medvetet varierat, nyanserat, anpassade till texten och träffande för genren.
Källhänvisning
Använder sig inte av minst två källor.
Använder sig av minst två källor på en grundläggande nivå.
Använder sig av minst två källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Använder sig av minst två källor på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: