Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

verksamhetsplan Hattstugan ht 2018

Skapad 2018-10-22 15:31 i Förskolan Gullvivan Tierp
Förskola
Verksamhetsplan för hösten 2018 och våren 2019.

Innehåll

 

Gullvivans verksamhetsplan ht 2018/vt2019. Avdelning:                                   .

 

 

 

Förutsättningar:

 

Antal barn: 12 barn

Personal:3

Ålder: Sex av barnen är födda 2015, fyra 2016 och tre 2017

Utbildning/%: Vi som jobbar en förskollärare 85% och en barnskötare 100%+ 1 resurs i gruppen på 75%.

 

 

Flickor/pojkar: Vi har 8 pojkar och 5 flickor.

Öppettider:530-1730/1815

 

 

 

Struktur:

Samarbete: Öppnar tillsammans 530 och stänger tillsammans fredagar.

Fortbildning:

Vikarie:

 

 

 

 

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

 

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.

 

Mål :

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 

 

KRITERIER: 

Alla barn ska ha samma möjligheter att få förståelse för varandra.

Alla barn ska få möjlighet att delta i arbetet för Hållbar utveckling.

 

 

 

ARBETSPROCESS:

 

 •  Observera hur barnen är emot varandra och hjälpa till vid konflikter

 • Ha ett förhållningssätt som visar att alla har lika värde

 • Hjälpa barnen att vara rädda om vår miljö och saker genom att hjälpas ät att plocka undan m.m.

 • Grön flagg att prata om vattenresurser och försöka minska slöseriet med vatten konkret men också att prata om vatten och hur viktigt det är med det.

 

 •  

 •  

 

 

 

UTVÄRDERING:

 

 

 

 

 

Hur går vi vidare:

 

 

 

 

 

 

 

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

 

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

 

 

 

Mål :

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

 

 

 

KRITERIER:    Alla barn ska få möjlighet att bli trygga med sig själva och i gruppen.

 

    

 

ARBETSPROCESS:

 

 

 

 

 

 • Låta barnen försöka själv ex. vid mat och påklädning och inte stressa.

 • Ha samling där vi får gemenskap och tränar olika begrepp i sånger ramsor och lekar.

   

 

 • Vara ute mycket på gården för att få rörelseglädje men även röra oss på olika sätt i närmiljön.

   

 

 

 

 •  Försöka skapa miljöer som utmanar till lek

 • Ge tid till lek och inte avbryta leken hela tiden

 • Observera leken så att vi ser vad som händer och hur barnen samspelar med varandra

 • Leka enkla lekar i grupp

 

 • Delta i leken som vuxen för att inspirera

   

  Vi kommer att ha skapande tillsammans med de andra avdelningarna i smågrupper en dag i veckan.

 • Använda projektorn och dansa

 • Samlingar med sång och rörelse. Ha olika rörelsepass inne och ut

 • Räkna i samlingen

 • Jobba med mönster

 • Vi vuxna är osäkra på det här med teknik och vi måste utmana oss själva på olika sätt för att visa på tekniken i vardagen

 • Vi kommer att gå till skogen först och främst med de äldsta barnen. De yngre får uppleva naturen på gården.

 • Skapa i olika material bl.a. ta med saker från skogen att skapa med.

 • Grönflaggarbete förslag: vattenresurser. Använda vattenlådan i NTA-arbetet.

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTVÄRDERING: 

 

 

 

 

 

Hur går vi vidare:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 BARNS INFLYTANDE

 

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

 

Mål :

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och

 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

 

 

KRITERIER:  Alla barn ska ges möjlighet att bli lyssnade på

 

ARBETSPROCESS

*Använda många ord och begrepp när vi samtalar med barnen.

 • Låna böcker och läsa vid olika tillfällen.

 • Använda flanosagor

 • Samlingar med sånger och ramsor.

 • Utmana barnen i samtal med s.k. öppna frågor och även lyssna och försöka förstå vad de säger.

 • Grönflaggråd med deltagande av barnen.

 • Låta barnen välja ex. sånger i samling, vad de ska leka och med vem.

 •  

 

 

 

UTVÄRDERING:

 

 

 

Hur går vi vidare:

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: