Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-10-22 22:04 i Bohusskolan Ale
Målet med arbetsområdet är att bygga ett vindkraftverk för att delta i NoT-dagen som anordnas av Komtek. För att få en bättre förståelse börjar vi med fysikområdet "elektricitet och magnetism".
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
Detta ämnes område inom naturvetenskapen och fysikområdet kommer du att lära dig om olika energiformer, vad kraft är samt rörelse och arbete. Vi kommer även att lära oss om elektrisk effekt och elektrisk energi. Dina nyvunna ämneskunskaper kommer att mynna ut till ett bygge av vindkraftverk.

Innehåll

Syfte och förmågor

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde.
Arbetet kommer till största delen att ske i grupper och vara praktiskt.

Elektricitet och magnetismFilmer:
Runt i naturen - Alice i energilandet: vindkraft
Fatta fakta: Vindkraftverk  https://urskola.se/Produkter/168204-Fatta-fakta-Vindkraftverk

Fatta fakta: Vindkraftverk https://urskola.se/Produkter/168204-Fatta-fakta-Vindkraftverk

Fatta fakta: Vindars kraft https://urskola.se/Produkter/168200-Fatta-fakta-Vindars-kraft

 Bygga vindsnurra :

http://static.vk.se/wp-content/uploads/2016/06/Gr-det-sjlv-Weekend-Snurra-page-001.jpg

Så gör du en vindsnurra: 

Bedömning

En stor del av bedömningen kommer att göras under de praktiska momenten. Jag kommer att titta på hur ni genomför arbetet t.ex.hur ni kan följa en instruktion, hur ni bidrar till gruppens förståelse av det ni arbetar med, hur ni använder utrustning, hur ni använder era teoretiska kunskaper i praktiken och vilka slutsatser ni kommer fram till.

Arbetsområdet kommer att avslutas med en uppgift där ni ska utvärdera era nya kunskaper och ert praktiska arbete samt reflektera över elektricitetens och vindkraftens påverkan på individ, miljö och samhälle.

Uppgifter

 • VINDKRAFT BYGGET

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: