Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rastaktiviteter på Lunnaskolan

Skapad 2018-10-23 11:00 i Lunnaskolan Härryda
Rasten är en outnyttjad resurs. Ganska mycket av elevernas tid i skolan är rast. Detta vill ta tillvara på genom att arbeta med rastaktiviteter.
Grundskola F – 6
Lunnaskolan kommer det att erbjudas rastaktiviteter för elever, F-3. Rastaktiviteterna är frivilliga, det är fortfarande viktigt att elevernas spontanitet och fria lek står i fokus under rasten. Rastaktiviteterna ska ses som ett komplement för eleverna att hitta nya möjligheter till lek, lärande och samvaro under rasten. Skolans uppdrag. "Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen." Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi vill att rastaktiviteterna ska bidra till:

 *att eleverna skapar nya kompisrelationer
 *att motverka mobbing och andra kränkande behandlingar
 *att skapa fler möjligheter för eleverna att delta i rörelseaktiviteter
 *att förbättra den fysiska och psykiska utemiljön
 *att eleverna får ett ökat inflytande

Undervisning och arbetsformer

Nyckelord som ska genomsyra rastaktiviteterna:

Roligt    Utmanande    Samarbeta   Tydliga regler    Delaktighet    Tillsammans    Rörelse   Utomhus

 

Tillvägagångssättet/ förutsättningar:

Fyra rastaktivister som ansvarar för rastverksamheten.  Alla dagar i veckan på förmiddagsrasten (9.25-9:55)  finns två rastaktivister åt gången(Isabella, Helene, Ida och Sophie) som ansvarar för uteaktiviteten.

Det finns tid för förberedelse och efterarbete efter varje aktivitet. 

Rastaktivisterna har planering tillsammans, vi har ett schema som vi lämnar ut i digitalt varje fredag samt sätter upp på flera ställen på skolan.

Eleverna tar med sig lekarna vidare i den fria leken på fritidshemmet samt att pedagogerna på respektive avdelning anordnar olika aktiviteter för eleverna under fritidstid.

 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: