👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3 läsår 18-19

Skapad 2018-10-23 14:07 i Vinbergsskolan Falkenberg
Mall Getingeskolan
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer bl a arbeta med de fyra räknesätten, olika matematiska resonemang.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Under året kommer vi att arbeta med alla fyra räknesätten. Vi arbetar också med bl a bråk, tid, geometri.

Mål

Syfte:

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning och arbetsformer

 

Undervisningen kommer bl a beröra:

 Multiplikation/division med 2, 3, 4, 5, 6,7, 8,9 och10

* Olika sätt att visa naturliga tal?

* Uppställning och växling inom addition, subtraktion.

* Huvudräkning i addition, subtraktion

* Olika sätt att beskriva en matematisk händelse.

* Skala, vid förminskning, förstoring

* Klockan analogt och digitalt

* Positionssystemet

* Strategier vid problemlösning.

* Jämföra geometriska objekt egenskaper

* Jämföra areor, omkrets samt uppskatta och mäta omkrets

* Rimlighetsbedömning och överslagsräkning

* Algebra

* Proportionella samband t ex ökning av recept från 2 pers till 6 pers.

* Sannolikhet i slumpmässiga försök?

* Statistik, tolkning av tabeller och diagram


Arbetsformer:
* Arbete enskilt, i par och i grupp
* Ha genomgångar
* Samtal kring matte
* Arbete i matteboken
* Rita räknehändelser
* Arbeta med konkret material
* Göra utmaningar

 

Bedömning

Vad ska bedömas?

Du ska:

* kunna räkna ut tal i multiplikation/division inom 2,3,4,5,6,7,8,9 och 10-ans tabell

* räkna ut tal med uppställning, växling inom addition /subtraktion.

* räkna  ut tal i huvudet inom additon/subtaktion.

* kunna använda dig av proportionella samband t ex ökning av recept från 2 pers till 6 pers.

* kunna räkna ut tal med "luckor". (algebra)

* kunna veta på vilken plats t ex hundratalen stå i ett tal med fyra siffror.

* kunna förminska, förstora när du ritar av en enkel form 

* visa hur man på olika sätt kan beskriva en matematisk händelse (bild, siffror, text, material)

* kunna lösa matematiska problem hämtade från vardagen.

* kunna välja olika strategier och metoder för att lösa olika matematiska uppgifter

* kunna jämföra areor, omkrets samt uppskatta och mäta omkrets.

* kunna digitala och analoga klockan* kunna läsa av en tabell/ ett diagram.

* kunna berätta/prata/resonera om sannolikheten i slumpmässiga försök och rimlighet

Hur ska det bedömas?

Dina kunskaper/färdigheter visar du kontinuerligt genom att:

 • aktivt delta i enskilda och gemensamma praktiska/teoretiska övningar under lektionerna.
 • delta i diskussioner och samtal
 • Nationella prov under vårterminen
 • Göra diagnoser

Detta kommer sedan ligga till grund för ditt skriftliga omdöme.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3