Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt Europa

Skapad 2018-10-23 21:27 i Västra Karups skola Båstad
Geografi och svenska Klass 6 Höstterminen 2018
Grundskola 6 Geografi Svenska Svenska som andraspråk
Europa är en liten världsdel, men ändå ryms här så mycket! Stora tysta ödemarker och livliga storstäder, iskalla fjälltoppar och soliga apelsinlundar, tusenåriga riddarborgar och glänsande skyskrapor. I det här arbetsområdet lär vi oss mer om vår egen världsdel och hur den hela tiden förändras. Vi fördjupar våra kunskaper om Europas regioner, dess natur-och kulturgeografi och klimat. I det här arbetsområdet ska vi också studera hur jorden påverkas av naturens egna krafter, men också av människan. Med hjälp av filmer, texter och kartor undersöker vi vår världsdel! Gemensamt läser vi boken Fröken Europa och skapar våra egna kapitel om vår resa i Europa genom tid och rum!

Innehåll

UNDERVISNING

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:
Du kommer att få lära dig att förstå och använda ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor som rör arbetsområdet. Vi repeterar ord och begrepp med hjälp av Kahoot och Quizlet.
Du kommer att i samband med läsning av olika texter få resonera kring aktuella frågeställningar samt delta i samtal kring det du läser.
Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser, beskriva samband samt ge förslag på lösningar inom aktuellt arbetsområde.
Du kommer att med hjälp av genomgångar, filmer, kartor samt olika texter fördjupa dina kunskaper inom arbetsområdet.
Du kommer att få strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis EPA, analysmodeller, stödmallar och ord/begreppslistor).
Med hjälp av Seterra tränar du namngeografi och med Geoguessr lär du känna Europas natur-och kulturgeografi. 
Du kommer att enskilt och gemensamt få läsa den skönlitterära boken Fröken Europa samt faktatexter om aktuellt arbetsområde.
Du kommer att få skriva en beskrivande text om ett land i Europa och med denna som utgångspunkt skriva ett eget kapitel till boken Fröken Europa.

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Geografi
Använda lämpliga ord och begrepp (med hjälp av ord/begreppslista) när du förklarar, beskriver, diskuterar och resonerar.
Resonera kring orsaker till att jordytan formas och förändras samt vilka konsekvenser detta kan få för människor och natur på olika platser i vår värld.
Beskriva samband mellan klimat, natur, naturresurser och befolkning (naturgeografi och kulturgeografi).
Använda olika geografiska källor samt kartor för att undersöka omvärlden.

Svenska
Använda lämpliga lässtrategier, sammanfatta texters innehåll, resonera om framträdande budskap samt beskriva upplevelsen av läsningen.
Delta i samtal genom att ställa frågor och framföra egna åsikter.
Söka, välja ut och sammanställa information från ett urval av källor.
I sammanställningar använda beskrivningar, egna formuleringar samt ämnesspecifika ord och begrepp.
Skriva olika slags texter med fungerande innehåll, struktur samt språklig variation.
Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.

Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara DE STORA FRÅGORNA:
Vilka likheter och skillnader kan vi se mellan Europas olika regioner då det gäller klimat, natur, naturresurser och befolkning (natur-och kulturgeografi)?
Vilka inre och yttre processer formar och förändrar jordytan? Hur påverkar detta människor och natur?

Du kommer också få visa dina kunskaper då det gäller namn och läge på Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter (namngeografi).

Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga inlämningsuppgifter, formulera frågor och svar till texter samt delta i samtal/diskussioner.

Uppgifter

 • Fröken Europa vecka 18

 • Fröken Europa vecka 20

 • Fröken Europa, vecka 21-23

 • Fröken Europa vecka 19

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: