Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gott och ont - Rätt och Fel

Skapad 2018-10-25 09:36 i Söderskolan Falkenberg
Hur påverkas du av det samhälle du lever i och hur påverkar du det samhälle du lever i?
Grundskola 5 – 6 Religionskunskap Samhällskunskap
Att vara människa bland andra människa är en konst. Man behöver vara medveten om att vi varje tar en mängd beslut och vilka val man gör och varför man gör dem behöver man vara medveten om.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer att fokusera på "Individer och Gemenskaper" och "Rättigheter och rättsskipning".

Du ska utveckla förmågan att analysera, granska och reflektera över olika samhällsfrågor ur olika perspektiv. Det skulle kunna vara

 • vuxen - barn
 • killar - tjejer
 • rika - fattiga

Bedömning - vad och hur

Dina egna reflektion som du skriver i driven samt den vlogg där du sammanfattar dina tankar kring gott och ont kommer att ligga till grund för bedömningen av det här området.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att fundera på olika frågor exempelvis:

 • Vad finns det för olika anledningar till att man gör fel?
 • kan det vara rätt att göra fel. Finns det sådana situationer?
 • Hur kan man tänka utifrån olika etiska modeller som pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik?
 • Varför bryter en del människor mot lagar, regler och normer som gäller i samhället?
 • Vad händer när man bryter mot de regler normer och lagar som gäller i samhället?

Vi lyfter era tankar i helklass. Ni skriver enskilt och jag läser sedan upp helt anonymt vad ni skrivit

Vi diskuterar olika dilemman med hjälp av 4-hörn och med dilemmateater.

Vi ska se vad världsreligionerna har för svar på rätt och fel.

Vi kommer också att gå igenom hur en rättegång går till genom att spela upp en rättegångspjäs.

I slutet ska du sammanfatta dina tankar kring rätt-fel och gott-ont i en vlogg där du

 1. redovisar någon eller några händelser då du gjort fel (och fundera på varför du gjorde fel),
 2. någon eller några gånger när du gjort en god gärning och varför du gjorde den. Vilken etisk modell byggde handlingen på?
 3. samt dina tankar kring varför det ser ut som det gör i samhället med tanke på gott-ont och varför människor inte alltid följer de normer, regler och lagar som finns.
 4. Reflektera över de olika världsreligionernas svar på hur man ska vara som människa och hur du ser på vilka problem eller möjligheter som finns med att leva som religionen föreskriver.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: