Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tummelitens må för läsåret 18/19

Skapad 2018-10-25 10:11 i Björkbackens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

 

 

1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen väljer ni längst ner på sidan. Nulägesbeskrivning utifrån utvärderingar där vi är. 

 

Vi är en ny grupp barn 11 st varav sex barn är nyinskolade.

Nytt arbetslag.

vi har valt att jobba med Hur man är en bra kompis.

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

För att skapa en bra gemenskap i gruppen.

 

2.1 Normer och värden

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

2.2  Utveckling och lärande.

 

2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

 

2.3 Barns inflytande.

 

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

2.1 Normer och värden

 

Att vi ser att barnen är glada och att man hjälper varandra.

Att vi ser att barnen leker med varandra.

 

2.2 Utveckling och lärande.

 

Att vi ser att barnen uttrycker sina egna åsikter och lyssnar på varandra.

Att vi ser att barnen visar respekt för kompisens ( tex vänta på sin tur )

 

2.3 Barns inflytande

Att barnen kommer med egna  förslag och önskningar som vi lyssnar på och försöker tillgodose.

Att barnen förstår att andra också har önskningar och att önskan inte sker exakt i denna stund som man önskar.

 

  

 

 

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

 2.1 Normer och värden.

Vi läser och diskuterar kompisböckerna för de yngre barnen.

Sånger, samlingar och i vardagen genom samtal med barnen.

 

2.2 Utveckling och lärande

Vi vill se att barnen leker och bjuder in till lek.

vi vill se att barnen lyssnar på varandra och visar respekt för varandras åsikter.

Vi vill se att barnen leker och lär samtidigt .

 

2.3 Barns inflytande.

 

Vi vill se att barnen visar en förståelse för rätten att säga Nej och Stopp och att respektera när kompisen säger Nej och Stopp.

Vi vill se att barnen vågar visa sina känslor.

 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp:

 Observationer.

Löpande observationer 

Sammarbets lekar och aktiviteter 

Dokumentationer. 

Dokumentera i Unikum ( lärloggen )

Dokumentation med barnens aktiviteter på avdelningen

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: