Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP Varning läskigt!

Skapad 2018-10-25 10:41 i Vessigebroskolan Falkenberg
Ny planeringsmall för fritidshem/FRIPP i Falkenbergs kommun ht-2018
Grundskola F – 6
Vi arbetar med tema läskigt med fokus på kommunikation. Vad är läskigt? Varför är vissa saker läskiga? Vad är läskigt för dig?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vad är läskigt för dig?

Följande förmågor kommer att tränas under temat:

Kommunikativ förmåga: diskutera, samtala, skriva. 

Kreativitet: nyfikenhet,initiativtagande.  

Social förmåga: samarbeta, förmåga att arbeta i grupp, förmåga att uttrycka sig i olika former, kunna och våga uttrycka sin mening. 

Lärande: lust att lära, reflektera över sitt lärande. 

 

Mål i styrdokumenten (koppla till läroplansmål del 1, 2 och/eller 4, Allmänna råd för fritidshem och/eller skolans kursplan):

Undervisningen ska ta tillvara på elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med olika språkliga uttrycksformer. 

Elevernas intressen, initiativ och behov 

Eleverna har visat stort intresse för att arbeta med lite läskiga saker ex. göra skräckfilmer, lyssna på spökhistorier mm. Vid fritidsråd framkom att de önskade ett tema med inriktning mot skräck. 

Utvärderingen

Utvärderingen genomförs så här:

Aktiviteterna utvärderas med tummen för att få en inblick i om eleverna lärt sig det vi hade för avsikt och kring deras upplevelse kring aktiviteten. Tumme upp= man har övat mycket på det som aktiviteten avsedde att träna, tumme åt sida= man har övat lite, tumme ner= man har inte övat alls.

Under temat använder vi pedagoger oss av observationer och lärandematrisen för att kartlägga hur eleverna visar tilltro till sin egen förmåga att lära och kreativitet och problemlösning. 

Efter arbetsområdet ställer vi pedagoger oss frågorna: Hur har vi gett möjlighet för eleverna att träna på den kommunikativa förmågan? På vilket sätt har eleverna tränat att utveckla kreativiteten? Har vi fått in sociala förmågan i temat? 

Undervisning, arbetsformer, aktiviteter och lärmiljö

Arbetsområdet sträcker sig från v 45- 47. 

Eleverna arbetar kollaborativt och vi har som fokus att lära av varandra. Vi arbetar i par och i grupp när vi gör de olika aktiviteterna. Vissa elever vill arbeta enskilt och vi tar hänsyn till de olika elevernas olika behov och anpassar uppgifterna så alla får en möjlighet att lyckas. 

Vi arbetar formativt med elevernas spökhistorier och vid andra aktiviteter där eleverna tipsar varandra om hur de kan utvecklas vidare. 

Fritidspersonalen kommer att ha både en processorienterad position vilket är att vi fokuserar på att stödjer processen vid arbetet och en mognadsposition där vi har ett bestämt mål men vägen dit kan vara olika för olika elever. Alla elever är viktiga och vi har ett inkluderande arbetssätt där alla får möjlighet att delta efter sin förmåga. 

 

Följande aktiviteter genomförs:

Skriva spökhistorier. 

Berätta och lyssna till spökhistorier

Se på filmer och diskutera kring dem

Olika problemlösningsaktiviteter

Göra filmer. Filmerna visas sedan upp för kamraterna som får ge respons i form av två stjärnor och en önskning. 

Olika skapandeaktiviteter

Lärmiljön används på följande sätt:

Vi kommer att nyttja Vampyrens lokaler och anspassa efter aktiviteterna. Vi kommer även att använda idrottshallen och skolgården. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: