Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel och konkurrens

Skapad 2018-10-26 14:52 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Detta är en mall för hur du ska lägga upp din pedagogiska planering. Tanken är att vi ska använda ett gemensamt språk samt struktur i våra mallar.
Grundskola 7 – 9 Biologi
I naturen möter vi både konkurrens och samarbete mellan olika organismer och även inom samma art. När kan det löna sig att konkurrera? När lönar det sig att samarbeta?

Innehåll

VAD kommer vi att arbeta med?

 - Fotosyntes och cellandning

 - Samspel mellan producenter och konsumenter

 - Vad djur och växter konkurrerar med varandra om

 - Ensam eller i olika former av "flock"

  - Symbios

 

 

 

HUR kommer vi att arbeta med det?

 - Genomgångar

- Läsa i boken och svara på frågor

 - Diskussioner

 - Skriva på dator

HUR LÄNGE kommer vi att arbeta med det?

 - Arbetet kommer att ta ungefär tre veckor.

VARFÖR ska vi arbeta med det? Vad ska du lära dig?

  - hur solenergi kan omvandlas till sockerarter

 - hur ett ekosystem fungerar

 - vilka organismer som ingår i ekosystem

 - varför det är viktigt med artrikedom och balans i naturen.

 - individens förutsättning för att överleva

 - energiomvandlingar i naturen

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2017 | www.symbolbruket.se 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
    Bi  7-9
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
    Bi  7-9
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
    Bi  7-9

Matriser

Bi
Kunskapskrav Biologi 7-9 Videskolan

Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Insats krävs
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven skiljer fakta från värderingar.
Eleven skiljer fakta från värderingar.
Eleven skiljer fakta från värderingar.
Eleven formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Genomföra systematiska undersökningar i biologi

Insats krävs
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna
Eleven drar enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Eleven bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Insats krävs
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Hälsa
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet
Eleven visar på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven visar på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Natur och samhälle
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer
Eleven beskriver enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven beskriver komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Biologi och världsbild
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: