Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRANSKA åk 8 B-språk

Skapad 2018-10-26 17:35 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Språk är människans främsta redskap för att tänka och lära. Genom språk utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att äga flera språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer , livsåskådningar, generationer och språk möts.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - elevens val Moderna språk - språkval
Här hittar ni vad vi arbetar med på franskalektionerna, vilka områden vi går igenom under hela läsåret och vilka kunskapsmålen är. Vad vi arbetar med precis nu och vad ni elever förväntas kunna till nästa prov hittar ni i "Meddelanden" under "Start". Undervisningen i ämnet moderna språk skall syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i språket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används.

Få tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för undervisningen:

Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar följande förmågor och kunskaper:
Förstå och tolka innehållet i talat språk och förstå/ tolka olika slags texter.
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och deltar av världen där språket används.

Innehåll

 • Kommunikation om vardagliga situationer
 • Kommunikation om ämnesområden som är välbekanta för eleverna
 • Kommunikation om levnadssätt och sociala relationer i områden där språket talas
 • Enkla samtal och dialoger 
 • Hur ord och språkliga uttryck, t ex artighetsfraser och tilltalsord används i texter och talat språk i olika situationer
 • Språkliga strategier för att delta i samtal, t ex frågor, fraser och uttryck
 • Uttal, intonation, grammatik och stavning

Arbetsområden åk 8 B-språk 

 • Fritidsaktiviteter

 • Språk, länder, nationaliteter

 • Väderstreck

 • Släktskapsord

 • Transportmedel

 • Berätta var man har ont

 • Berätta om skoldagen

 • Beskriva en persons utseende och egenskaper

 • Adjektivens böjning och placering

 • Prepositioner

 • Klockan

 • Rum och möbler

 • Hemarbete

 • Veckodagarna

 • Beskriva landskap

 • Matvaror, affärsfraser

 • Verben; vara (aller), ha (avoir), gå (aller), göra (faire), åka (partir), vilja (vouloir), kunna (pouvoir), sluta (finir) samt vanliga, regelbundna verb.

 • Tempus: presens, passé composé, futurum

 • Successiv uppbyggnad av ordförrådet

 • Realia; historia, levnadssätt och traditioner

 

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

 • Läsa och lära oss texter, glosor och grammatik i läroboken La nouvelle chouette
 • Arbeta med kapitlens tillhörande övningsuppgifter.
 • Skriva ord, fraser, verb m.m. i våra skrivböcker
 • Muntliga presentationer
 • Dialoger: öva uttal och intonation
 • Hörövningar

Bedömning

VI bedömer din förmåga att:

 • uttrycka dig så andra förstår muntligt och skriftligt om välbekanta ord och fraser.
 • förstå vad någon säger om de använder ett enkelt språk och talar sakta och tydligt.
 • delta i samtal genom att besvara enkla frågor inom välbekanta ämnesområden.
 • läsa och förstå enkla texter om det handlar om något välbekant ämne.
 • Det som bedöms är läs, skriv, tal och hörförståelse.
 • Läs- och skrivförmåga bedöms i skriftliga prov. Vi kommer att ha två skriftliga prov per termin.
 • Tal och hörförståelse bedöms kontinuerligt i arbetet under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M1 M2
Kunskapskrav Moderna språk 4-9

Förmåga att förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

E
C
A
Förstå tal
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda. Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

E
C
A
Formulera sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Förmåga att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

E
C
A
Kommentera & jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: