Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering-Djur och natur i vår värld

Skapad 2018-10-27 10:51 i Allerums förskola Helsingborg
Förskola
Syftet med vårt tema är lärande för hållbar utveckling där barnen får upptäcka och utforska "Djur och Natur i vår värld". Vi vill att vårt arbete och undervisning präglas av barnens intresse, vad de är nyfikna på och vill upptäcka inom temat. Vi följer hela tiden barnens visade intresse. Vi har valt det här temat eftersom att vi upplevt barnens stora intresse för detta. Vi kommer att använda oss av vår närmiljö, såsom vår gård och skogen för att undersöka, söka efter småkryp och olika naturfenomen, utifrån vad som lockar, fascinerar och intresserar barnen och gå vidare utifrån detta.

Innehåll

Mål och syfte

Målet är att barnen ska få upptäcka och utforska djur och natur på olika sätt i olika miljöer både inomhus och utomhus. Genom att använda våra sinnen och utforska, undersöka på ett lekfullt sätt ger vi barnen möjlighet att erhålla kunskaper kring olika fenomen inom temat "Djur och Natur i vår värld".  Vi vill utöka barnens begreppsvärld inom området. Vi vill utveckla barnens förmåga att vårda och värna om djur och natur. Barnen kommer också att få möjlighet att växa och utvecklas i sitt samspel med varandra och erhålla kunskaper i hur man är mot varandra och samarbetar i gruppen.

 

Våra metoder

De metoder vi kommer att använda oss av är följande:

* Utforska och upptäcka på vår gård och i skogen

* Lära sig, få en naturvana och upptäcka småkryp och olika naturfenomen

* Teckna, skapa, måla med utgångspunkt i naturen och naturföremål

* Utveckla våra lärmiljöer utifrån temat

* Använda oss av våra sinnen för att upptäcka naturfenomen och småkryp på olika sätt

* Använda oss av bilder, film, litteratur och sånger samt barnens egna dokumentation i temat

* Att vi hela tiden utgår från barnens intressen för att föra temat vidare och för att optimera barnens lärande och utveckling

 

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera/reflektera tillsammans, både pedagoger och barn utifrån barnens nivå under temats gång. Detta för att kunna följa barnens intresse och lärande på ett optimalt sätt. Vi kommer att utgå från frågan "vilka relationer utvecklar barnen i sina möten med djur och natur?".

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: