Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, procent och sannolikhet åk 8

Skapad 2018-10-29 10:25 i Svanberga skola Norrtälje
Ett arbetsområde för år 7 som innefattar de centrala innehållen i matematik som berör just taluppfattning och tals användning.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Ordet procent betyder hundradel eller per hundra. Tecknet % började användas i Italien på 1400-talet och där skrevs procent som per cento. Hundra heter cento på italienska. I vårt vardagsliv kommer vi ständigt i kontakt med procenträkning och prisjämförelser. I affären, på banken, vid avbetalningsköp och i många andra situationer behöver vi kunna handskas med procenträkning.

Innehåll

Tidsperiod

 V. 43 -51, 2-3

Förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Öva delaktighet genom till exempel gruppuppgifter samt ge förslag på lösningar och diskutera dem med läraren och eller med sina klasskamrater.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Bråk och de fyra räknesätten
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor
 • Procentenheter
 • Sannolikhet i vardagliga situationer
 • Metoder för att beräkna sannolikhet
 • Bedömning av risk och chans
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattning och beräkning

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Självskatta din kunskap samt göra självbedömningar med hjälp av elevexempel.
 • Exit tickets för att upptäcka svårigheter.
 • Ett aktivt deltagande i de aktiviteter som ingår i undervisningen, exempelvis redovisningar av lösningar eller problemlösning i grupp.

     Summativ

 • Skriftliga prov

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar
 • Färdighetsträning i boken och NokFlex
 • Problemlösning tillsammans i gruppen
 • Vi tittar på matematikfilmer
 • Vi övar begrepp och metoder med bland annat Quizlet och Kahoot.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

 • Täljare, nämnare, kvot
 • Andel (%), del (kr, meter osv), helhet (det totala)
 • Bråkform, blandad form, procentform
 • Addera och multiplicera bråk
 • Förlänga, förkorta
 • Gemensam nämnare
 • Decimalform, bråkform, procentform
 • Procent, procentenheter, förändringsfaktor
 • Sannolikhet, chans, risk
 • Slump, händelse
 • Utfall, gynnsamma utfall, möjliga utfall
 • Komplementhändelse, beroende händelse, oberoende händelse

NokFlex

Klicka på länken ovan för att komma in i en digital lärobok. Se exempel ur boken ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk, procent och sannolikhet

Underlag saknas för bedömning
Ännu ej uppnått
E
C
A
Problemlösning
Du löser olika problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du löser olika problem på ett relativt väl fungerande sätt. Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. Du för utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Du löser olika problem på ett väl fungerande sätt. Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt med hjälp av matematikens uttrycksformer. Du för välutvecklade och till väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om några matematiska begrepp, t. ex. procentenheter, andel och gemensam nämnare. Du använder begreppen och beskriver dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om begreppen.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett relativt väl sätt. Du använder begreppen och beskriver dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om begreppen.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett fungerande sätt. Du använder begreppen och beskriver dem i bekanta sammanhang på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om begreppen.
Metod
Du har valt någon metod och gjort i huvudsak korrekta beräkningar.
Du har valt och använt ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget med gott resultat.
Du har valt och använt ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget med mycket gott resultat.
Resonemang
Du deltar i arbetet och dina resonemang för till viss del arbetet framåt. Du motiverar dina val med godtagbara matematiska resonemang.
Du deltar i arbetet och dina resonemang för arbetet framåt. Du kan se att problemet kan lösas på olika sätt med godtagbara matematiska resonemang.
Du för välutvecklade resonemang om tillvägagångssätt och utvecklar arbetet. Du kan se att problemet kan lösas på olika sätt och du för resonemang om de olika lösningarnas kvalitet.
Kommunikation
Redovisningen omfattar en mindre del av uppgiften men är begriplig och möjlig att följa. Du använder symboler, uttryck eller andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till uppgiften.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är av god kvalitet. Du använder symboler, uttryck eller andra matematiska uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt till uppgiften.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och redovisningen är tydlig med korrekt matematiskt språk. Du använder symboler, uttryck eller andra matematiska uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: