Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hagen pedagogisk planering-Björken-18/-19

Skapad 2018-10-29 10:55 i Hagens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med KUNSKAP, INNOVATION och ÖPPENHET- vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång.

Innehåll

1.1 Läroplansmål: Utveckling och lärande - Matematik, naturvetenskap och teknik

1.2 Läroplansmål: Normer och värde - Omsorg om sin närmiljö

1.3 Läroplansmål - Barns inflytande - Uttrycka sina tankar och åsikter

 

2.1 Planerade insatser - utveckling och lärande. I Hagens gemensamma projektområde, de fyra elementen så har vi ändrat fokus från vatten till jord. Det kändes som en naturlig övergång att starta med att titta på vad barnen odlat i jorden på gården i våras. Låta dem följa processen i pallkragarna från sådd till skörd, samt reflektera över förutsättningarna som krävs för det vi planterat ska växa. Låta barnen undersöka jorden, växterna samt småkrypen som finns på vår gård på olika sätt. Ställa hypoteser och göra olika experiment. Barnen hade i sommaruppgift att ta med jord till förskolan. De kommer att få delge varandra,utforska och jämnföra denna jord. Vi kommer att jobba med matematik utifrån Bishops sex matematiska områden- leka, förklara, lokalisering, designa, mäta och räkna. Tex i projektarbetet kommer vi att samtala om och prova hur man på olika sätt kan mäta längd och volym, under utflykter i närområdet jobba med lokalisering dvs avtånd, hitta riktning, göra kartor osv. Genom tillgång till digitala verktyg i barnens lärmiljöer vill vi ge möjlighet till ett varierat och lustfyllt lärande ex- QR koder med sånger, sagor och fakta, -undersökande av olika material med hjälp av mikroskopägg samt fotografera och dokumentera sitt egna forskande. - Med hjälp av iMovie och stopmotion göra egna små filmer. - Med hjälp av blue bots få prova på enkel programmering osv. Barnen kommer även få utforska våra utvecklingsområden genom olika estetiska uttrycksformer. Dokumentation kring barnens forskande sätts upp fortlöpande på deras dokumentationsvägg.

2.2 Planerade insatser - normer och värde. Ge barnen insikt av vikten att ta hand om vår miljö och tänka på hur vi bemöter varandra. Genom tex olika upplevelser, sagor, sånger och samtal håller vi diskussionen ständigt levande. Arbeta med hållbar utveckling och på olika sätt återanvända diverse material i skapande och lek. Samt göra barnen delaktiga i sortering av deras använda material.  

2.3 Planerade insatser - barns inflytande. Vi uppmuntrar barnen att delge varandra sina tankar och åsikter och lyssna på varandra i olika gruppkonstelationer. Vårt projektarbete drivs utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Genom tex sommaruppgiften får barnen delge varandra upplevelser och inspirera varandra. Valtavlan ger också barnen möjlighet att påverka sin lek och sitt lärande. 

 

3.1 Förväntade effekter - utveckling och lärande. -Att barnen börjar att formulera tankar och funderingar kring utvecklingsområdena. Samt börjar använda nya ord och begrepp.-Att barnens dokumentationsvägg användes som inspiration till samtal som driver deras nyfikenhet framåt. - Att användandet av de digitala verktygen blir allt mer en del av barnens forskande. Och att de klarar av att hantera dem allt mer på egen hand

3.2 Förväntade effekter - normer och värde. Att vi ser barnen i allt större utsträckning visar ansvarskänsla, empati och omtanke gentemot varandra och vår miljö. 

3.3 Förväntade effekter - barns inflytande. Att vi i våra möten med barnen märker att de spontant själv vill uttrycka sina upplevelser, tankar, idéer och funderingar i olika gruppkonstelationer och situationer.

 

4.1 Metodval - utveckling och lärande.  Vi följer barnens lärande process genom att fotografera , samla dokumentation och reflektera tillsammans med barnen. Ger dem tillfälle till upprepningar och skapar utmaningar. 

4.2 Metodval - normer och värde. Genom observationer och samtal med barnen i naturliga stunder som uppenbara sig.

4.3 Metodval - barns inflytande. Vi lägger fokus på barnens tankar och intressen i samtal. Lyfter deras åsikter och lösningar för att forma verksamheten och lärmiljöerefter efter gruppens behov. Samt återkopplar till dem för att ge dem insikt i deras inflytande. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: