Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse kopplat till teknik - Planering till elever och vårdnadshavare

Skapad 2018-10-29 11:11 i Ramsta skola Uppsala
Grundskola 5 Fysik Teknik
Generativ fråga: Hur kan jag använda min kunskap om krafter för att skydda ett ägg som faller från några meters höjd?

Innehåll

Vilka förmågor utvecklar eleven?

• använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

• använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället (Lgr11, 2017, s. 169).

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (Lgr11, 2017, s. 283).

 

 

Vilka kunskaper och färdigheter lär sig eleven?

Eleven ska kunna följande begrepp: 

 • kraft
 • motkraft
 • rörelseenergi
 • tyngdkraft
 • luftmotstånd
 • den magiska triangeln
 • den bärande bågen
 • elastisk
 • hårdhet
 • deformera
 • stabilitet
 • hållfast

Eleven ska kunna följande fakta:

 • veta vad kraft är och kunna ge exempel på det, t. ex genom att förklara hur en bil tar sig framåt eller ett föremål som faller.
 • veta något sätt som man kan skapa en hållfast konstruktion

Eleven ska kunna använda följande färdigheter/genomföra följande processer: Läsa och lyssna till fakta, återberätta fakta skriftligt alternativt muntligt, diskutera och ta ställning i olika frågor, samarbeta i grupp med att planera, konstruera och bygga ett eget skyddande skal/hölje, utvärdera sitt eget och andras arbete.

 

Vad ska bedömas?

Eleven ska efter arbetet kunna:

 • förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på kraft.
 • planera utseende, funktion och konstruktion av en "hjälm"
 • följa planering för att konstruera och bygga en "hjälm" tillsammans med andra

filmer som används i undervisningen:
Testa!: Kraft och motkraft (SLI 11 min.), Gnomens guide till fysiken: Tyngdkraft (SLI/UR 9 min.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Tk
Fysik och teknik - kraft och rörelse hos fallande föremål

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utrustning
Eleven använder ännu inte utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Analys och resonemang
Eleven tränar på att jämföra sina och andras resultat och föra enkla resonemang om likheter och skillnader och att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Eleven lär sig om grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och tränar på att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Eleven tränar på att kunna relatera rörelser till några fysikaliska samband.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Hjälmen som teknisk lösning
Eleven tränar på att beskriva hjälmen som en teknisk lösning och ge exempel på några av dess delar. Dessutom tränar eleven på att beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner hos hjälmen, dess uppbyggnad och de material som används. Eleven tränar på att berätta om hur hjälmen förändrats över tid och dess fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan beskriva hjälmen som en teknisk lösning och ge exempel på några av dess ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner hos hjälmen, dess uppbyggnad och de material som används. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur hjälmen förändrats över tid och dess fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan förklara hjälmen som en teknisk lösning och hur några av dess ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner hos hjälmen, dess uppbyggnad och de material som används. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur hjälmen förändrats över tid och dess fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Konstruerande av hjälm
Eleven tränar på att kunna genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten. Under arbetsprocessen tränar eleven på att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven tränar på att kunna göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: