Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri och lite algebra år 8 (upplaga 3 2017)

Skapad 2018-10-29 11:25 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Du får arbeta med beräkningar av omkrets och area, begränsningsarea, volym och att använda datorns kalkylblads-program och att rita med kod.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vad ska vi arbeta med?

Konkreta mål

När du har studerat detta område skall du:

- förstå vad area är för något -kunna beräkna omkrets och area av rektangel, parallellogram, triangel och cirkel och cirkelsektor - kunna beräkna volym av spetsiga kroppar, klot, cylinder och begränsningsytans area av en cylinder -kunna använda och omvandla enheter för sträcka, area och volym. Digital kunskap: använda kalkylblad och rita med kod.

Viktiga begrepp: se sid 54 i boken.

 

Hur ska vi arbeta?

Undervisning under v 41-v 48 se terminsplanering nedan

Vi kommer att gå igenom viktiga moment och begrepp och hur man använder sig av dem inom matematiken. Du kommer att få lösa problem inom området, enskilt och i grupp, skriftligt, muntligt och laborativt. Du kommer att få olika hemuppgifter, för att på så sätt träna mer på de moment vi arbetar med eller tidigare har arbetat med. Vi kommer att ha diagnoser och prov i olika former.

Vad ska du lära dig?

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande på lektioner, både muntligt och skriftligt.

Skriftligt prov fred v 48 Kap 2 samt Kap 3 Grön kurs. Även kunskaper från kap 1 kommer att prövas.

Du kommer att bli bedömd efter hur väl du visar dessa förmågor:
Begrepp: Hur du kan analysera och använda dig av matematiska begrepp.
Metoder: Att välja lämplig metod och att kunna använda den (utföra beräkningen) och att formulera problem.
Problemlösning: Hur du löser olika problem i bekanta och obekanta situationer 
Resonemang: Hur du för och kan följa matematiska resonemang för att komma fram till en lösning och ett svar på uppgifter.. 
Kommunikation: Hur väl och tydligt du redovisar dina tillvägagångssätt för att lösa en uppgift. 
                             Hur du använder dig av det matematiska språket vid muntliga redogörelser.. 
                             Hur väl du ser samband och kan använd dig av tidigare inlärd kunskap. 
                             Din förmåga att bedöma rimligheten i dina svar.

Uppgifter

 • Terminsplanering Ht 18 Ma år 8

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: