Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Året

Skapad 2018-10-29 12:08 i Rodengymnasiet Norrtälje
Eleverna kommer att få lära sig om våra årstider, månader och veckodagar.
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk
Eleverna kommer att få lära sig om våra årstider, månader och veckodagar. Eleverna ska utöka sitt ordförråd och få lära sig mer om Sverige. De ska få läsa och tillägna sig fakta om Sverige och dess natur. Vi läser, skriver, lyssnar och tittar och eleverna ska kunna återberätta det lästa. De ska få kunskap om de vanligaste djuren i skogen, Sveriges årstidsskiftningar och de fyra största städerna i landet.

Innehåll

Ämnets syfte

Under temat kommer du att 

 • via sång få öva och lära sig månaderna
 • få följa med ut i naturen under respektive årstid och lära dig vad som händer ute i naturen med några vanliga växter och djur
 • lära dig veckodagarnas följd
 • lära dig dygnets olika delar
 • lära dig klockan, analog och digital
 • lära dig om de fyra största städerna i Sverige

Undervisning

Under temat kommer du att få

 • läsa och skriva om skiftningarna i väderleken och i naturen  
 • lyssna och prata om traditioner som kännetecknar de olika årstiderna
 • öva klockan via laborationer
 • använda dig av multimedia 
 • samtala och återberätta fakta om Sveriges största fyra städer

Bedömning

Efter temat kommer vi att bedöma din förmåga att kunna redogöra för

 • våra veckodagar
 • klockan, analog och digital
 • kunna redogöra när du är född
 • våra månaders namn, följd samt vilken årstid de tillhör
 • våra årstiders namn och förändringar som händer i naturen under respektive årstid
 • Sveriges fyra största städer

Uppgifter

 • Yrken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  SvA   1

Matriser

SvA
SVA bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR(kommunicera, formulera)
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal.
 • SvA
Uttrycker dig med ett enkelt språk för t.ex. att beskriva och berätta om kända ämnen, årstiderna. Gör ditt budskap tydligare genom att t.ex. använda bilder som stöd för det du vill berätta och beskriva. Behöver hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig klart och tydligt genom att berätta och beskriva. Utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och göra det tydligt. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap
Uttrycker dig tydligt med ett omväxlande språk. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara dina åsikter och idéer. Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt genom att berätta med både helhet och detaljer. Utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ett omväxlande språk. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
SAMTALA
Föra en dialog med andra
 • SvA
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor.
Inleder och deltar i samtal av olika slag. Är aktiv i samtalet genom att ställa och besvara frågor, samt ställa följdfrågor eller nya frågor för att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal av olika slag och i nya situationer. Är aktiv i samtalet genom att ställa och besvara frågor, samt ställa följdfrågor eller nya frågor för att föra samtalet vidare.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Tolka och förstå text* Analysera innehåll i texter* Förstå och reflektera över sammanhang i text* Jämföra olika sorters texter* (* Text = läst, hört, sett)
 • SvA
Läser och förstår enkla ord och meningar (ev med stöd av bilder).
Läser och förstår det viktigaste i tydlig och enkel text, som till största delen består av ord som hör till vardagen.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter, anpassade till din ålder och inom kända områden.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter utan större ansträngning. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför dina intressen och erfarenheter.
Se kopplingar mellan elevnära texters* budskap och sina egna erfarenheter.
Behöver hjälp för att kunna reflektera kring det upplevda* och koppla till dina egna erfarenheter.
Reflekterar kring det upplevda* genom att koppla ihop det upplevda med dina egna erfarenheter.
Reflekterar kring det upplevda* genom att koppla ihop det upplevda med faktakunskaper, dina egna erfarenheter och är medveten om att det finns andra tolkningar.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda dina egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter.
Samtala kring texter*
Återberättar innehållet på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor kring texten. Försöker göra jämförelser mellan olika texter.
Återberättar relativt självständigt om delar av textens innehåll. Gör enkla jämförelser mellan olika texter och kan med hjälp dra egna slutsatser utifrån det lästa.
Återberättar självständigt viktiga delar av textens innehåll och berättar tydligt hur händelserna och innehållet hänger samman. "Läser mellan raderna” (det "dolda" budskapet) i olika texter. Gör jämförelser mellan olika texter och drar egna slutsatser utifrån det lästa.
Återberättar självständigt, sammanhängande och levande viktiga delar av textens innehåll, samt drar slutsatser om innehållet. "Läser mellan raderna” (det "dolda" budskapet) och förstår poängen med olika texters innehåll. Jämför med egna och andras tankar, åsikter och erfarenheter. Ser sammanhang, drar slutsatser och motiverar dina slutsatser.
SKRIVA SÅ ATT ANDRA FÖRSTÅR(kommunicera, formulera)
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
 • SvA
Uttrycker dig på ett enkelt sätt så andra förstår. Använder ett enkelt språk genom att skriva korta enkla meningar, t.ex. skriva ord till bilder och korta meddelanden. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i din text.
Uttrycker dig klart och tydligt genom att t.ex. skriva korta meddelanden och texter. Utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och göra det tydligt. Förstärker ditt budskap/dina texter med bilder. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i din text. (Början - handling - slut)
Uttrycker dig tydligt med ett omväxlande språk genom att skriva enkla sammanhängande texter om välkända ämnen. Förmedlar information, framför tankar och åsikter. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara. Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt så andra förstår genom att skriva olika och mer detaljerade texter. Utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ett omväxlande språk. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, stavning, "råd tråd" i tal och skrift.
 • SvA
 • SvA
Det finns språkliga fel i texten vilket gör att den som läser har svårt att förstå vad som menas. Behöver hjälp med att bearbeta text/information.
Det finns fel i texten som gör att den som läser ibland har svårt att förstå vad som menas. Bearbetar texten/informationen utifrån tydliga instruktioner.
Det finns få språkliga fel men den som läser förstår av sammanhanget vad som menas. Bearbetar texten/informationen på egen hand utifrån respons.
Texten har få eller inga fel. Den som läser förstår utan problem. Bearbetar texten/informationen på egen hand.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Anpassar språket efter mottagare och syfte och sammanhang utifrån tydliga instruktioner.
Anpassar språket efter mottagare och syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Anpassar språket efter mottagare och syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar språket på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla det.
...
LÖSA PROBLEM (språkliga strategier)
Hur man kan lösa situationer i tal och skrift för att förstå och bli förstådd.
 • SvA
Känner till olika sätt för hur du kan förbättra och utveckla språket och förståelsen, t.ex. genom att använda kroppsspråket eller bilder för att göra dig förstådd. Behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Väljer och använder något sätt att lösa språkliga problem för att förstå och bli förstådd. Använder inte alltid det lämpligaste sättet utifrån situationen
Väljer och använder olika sätt att lösa språkliga problem för att förstå och bli förstådd. Anpassar olika sätt utifrån situationen och behovet.
Väljer och använder medvetet, lämpliga sätt att lösa språkliga problem utifrån situationen för att förstå och bli förstådd..
SÖKA INFORMATION
Använda och återge information Källor*= läst, hört, sett, upplevt
 • Sv
Söker, använder och återger enkel information från någon av de källor som t.ex. läraren tagit fram. Behöver hjälp med att välja en lämplig källa (t. ex. text, bok, tidning, intervju, internet, tv, radio.
Använder främst de källor som t.ex. läraren tagit fram. Söker information i källorna på egen hand och återberättar den. Funderar över om den valda källan/informationen är lämplig för uppgiften.
Söker och väljer källor/information på egen hand och återberättar informationen på ett tydligt sätt . Förklarar varför du valt just dessa källor/denna information. Upptäcker på egen hand om källan/informationen är lämplig att använda för uppgiften.
Söker fram lämpliga källor/lämplig information utifrån uppgiften och återger informationen på ett tydligt och sammanhängande sätt. Resonerar om källan är lämplig att använda för uppgiften. Gör jämförelser mellan olika källor/olika information som du hittat, och försöker dra slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: