Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utefritids i närmiljön

Skapad 2018-10-29 13:18 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Teknik NO (år 1-3) Svenska Matematik
Vi kommer att vistas i närmiljön en gång i veckan där vi arbetar med allemansrätten, programmering och matematik i natur och miljö samt samarbetsövningar vid t ex olika slags byggen.

Innehåll

Lärandemål 

Det här ska du få lära dig: 

 • Grovmotorik och kroppsuppfattning
 • Kondition
 • Samarbetsförmåga
 • Upplevelsen av att vara i skog och mark med alla sinnen. 
 • Utveckla nyfikenhet, fantasi & kreativitet med hjälp av skogens material
 • Utveckla förståelsen för hur Allemansrätten fungerar och vad det innebär för oss människor.  
 • Lära sig se hur matematiken finns runt omkring oss och träna på att använda sig av matematiska begrepp. 

Planering av undervisningen 

Det här ska vi göra (vad & hur):  

 Vi går ut i närmiljön en gång i veckan. 

Målet är:

 • att eleverna tränar på att visa hänsyn, respekt och omsorg om sina medmänniskor, naturen och närmiljön.
 • att eleverna tränar sin grovmotorik och balans, genom klättring och rörelse bland annat i skogen och i närmiljön. 
 • att eleverna utvecklar förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och förståelse får vikten av ett aktivt friluftsliv och av att man skall alltid klä sig efter väder.
 • att eleverna får bredare kunskap och respekt för allemansrätten.
 • att eleverna tränar samarbete och gruppsammanhållning.
 • att eleverna får uppleva, undersöka och upptäcka.

 

Eleverna får utforska skogen och närmiljön närmast skolan tillsammans med fritidspersonal under fritistid, där fokus ligger på olika planerade aktiviteter som till exempel Vett och etikett i naturen, ABC-kartan, tipspromenad, kojbyggen i skogen, snöbyggen, lövbyggen, instruktionslekar och samarbetsövningar som till exempel fyra hörn övningar, general och spion och pepparkakskull samt den fria leken. Vi kommer erbjuda olika typer av övningar/lekar där eleverna får lära sig om allemansrätten och hur man vårdar naturen på bästa sätt och även utmana dem att leka med andra elever än dem de normalt leker med. 

 

Utvärdering

Hur ska vi utvärdera? Vad ska vi mäta?

 • Genom tipspromenad och genom samtal med sociogram fastställer vi resultaten och kan då göra en utvärdering  utifrån svaren.
 • Kan elever samarbeta vid t ex: ett kojbygge eller vid en instruktionslek?
  • Uppstår det en konflikt vid t ex ett kojbygge, kan vi se då om eleven/eleverna har fått rätt verktyg för att kunna lösa konflikten själva eller om dem behöver vuxenstöd.  
  • Förstår eleven/eleverna givna instruktioner vid lek eller bygge. 

Utvärdering/Analys 

Hur har det gått?

Utvärdering av utefritids i närmiljön sker fortlöpande under läsåret genom gemensamma möten ansvariga för årskurs 1:s fritids, egen planeringstid och under fritidshemmets studiedagar. Syftet med utvärdering är att kunna analysera vad som varit positivt och vad vi kan förbättra inför fortsatta utefritidsarbetet genom tex. analys av sociogram och resultat av tipspromenad. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: