Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smultrons Kompistema

Skapad 2018-10-29 15:50 i Junibackens förskola Ludvika
Förskola
Vi har under hösten 2018 arbetat med Tema Kompis och kommer att fortsätta med samma tema under våren 2019.

Innehåll

 

Vi har sett att det finns ett behov för barnen att lära sig bland annat turtagning, empati, hänsynstagande och förståelse för att vi är alla unika oavsett vilken bakgrund eller del av världen vi kommer ifrån. Som arbetsmaterial använder vi 10 små Kompisböcker.

 

Vi vill att barnen ska få en förståelse av allas lika värde trots att vi alla är olika.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga på avdelningen, med varandra och med personalen.

Vi vill ge barnen goda förutsättningar för god lek och ge dem hjälp och verktyg att lösa konflikter.

 

 

MÅL

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,
  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

METOD

Vi läser Kompisböcker i samlingen som vi har delat upp i tre grupper. Vi har påbörjat arbetet då vi har sett behovet på ett tidigt stadium. 
Vi genomsyrar hela dagen med temat. Barnen får känna ansvar genom att vara samlingsvärd där man hjälper till att presentera dag, dagsschema och årstid. Barnen hämtar även frukt och delar ut.
Alla barn ska vara delaktiga i temat i delade grupper, storsamling och även i enskilda arbeten.

Vi kommer att använda 10 små Kompisböcker med de olika känslorna och dilemman som förekommer. Vi sjunger och dramatiserar i samlingarna. Vi visar film på fredagsvilan där vi tar upp ett dilemma och försöker få barnen att tänka till utan att det känns svårt eller konstigt. Pedagogerna kommer även att dramatisera när behovet finns men även i en planerad form.
Alla i personalgruppen kommer att ha del i arbetet.
Barnen kommer att vara delaktiga i arbetet och kommer att få diskutera och fundera  omkring olika dilemman. Hur blev då så här? Vad kan jag göra så  att det blir bra? Hur vill jag att kompisarna ska vara mot mig? Hur kan jag vara en bra kompis?
Vi kommer att ha lekdagar där barnen får leka 3 eller 4 stycken tillsammans med barn de normalt kanske inte väljer att leka med. Vi pedagoger väljer barn för att de ska ges en chans att leka med både pojkar och flickor.

Temat kommer att pågå under hösten och fortsätta under våren.

Arbetet kommer att utvärderas vid två tillfällen då personalen har utvärderingsdagar.

DOKUMENTATION

Dokumentation sker  genom att barnen kommer att göra arbeten som är kopplat till temat.Vi dokumenterar med bland annat foto och film. 

Alla i personalgruppen ansvarar för dokumentation.

 

UTVÄRDERING

Vi återkommer med utvärdering under våren.

Vilka strävansmål har täckts in?

Vilka förmågor har barnen utvecklat?

Hur har temaarbetet fungerat?

Vad bör vi tänka på inför nästa planering?  

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: