Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden, Gustavianska tiden och 1800- talet .

Skapad 2018-10-29 17:47 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Likabehandlingsplanen • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer Hur tar vi hänsyn till olika lärstilar (introduktion, material, uppgifter, redovisning)? Hur ska vi bedöma? Vad ska dokumenteras? Hur? Hur ska informationen till elever och föräldrar se ut?
Grundskola 6 Historia

Vi tar oss an en spännande tid i svensk historieskrivning, allt från frihetstiden, via den Gustavianska tiden och fram till mitten av 1800-talet. 

Efter Frihetstiden har vi den Gustavianska tiden då Gustav III får mer makt efter hans död växer ett nytt Sverige fram till mitten av 1800-talet. Det växer fram industrier, folkskolan införs och folkmängden ökar.

 

Innehåll

Tidsram: V.42-V.47

 

Vi kommer arbeta utifrån följande "stora frågor"

 • Varför heter det frihetstiden och är det rätt att kalla perioden så?
 • Hur förändrades samhället efter frihetstiden?
 • Hur förändrades samhället under 1800-talet?
 • Hur har allt det här påverkat den värld vi idag lever i?

Arbetsbeskrivning

 • läsa faktatexter,
 • se på olika filmer
 • högläsning av skönlitteratur,
 • gemensamma samtal och diskussioner,
 • begreppslistor
 • analysera källor 
 • PP redovisningar
 • arbeta med historieboken och tillhörande uppgifter.

Bedömning (se matris)

- visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under tidsperioderna och din förmåga att använda dig av historiska begrepp

- hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor som händer under frihetstiden och 1800-talet och hur dessa har påverkat vår tid.

-Reflekterar kring de problem som kan finnas när man använder historiska källor. Hur funderar du kring deras trovärdighet

-Ger exempel på spår av historia i vår tid och försöker förklara varför olika historiker kan förklara en historisk händelse på olika sätt.

-Gör analyser kring hur händelser som inträffade under Frihetstiden påverkar våra liv i dagens Sverige.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Frihetstiden åk 6

Ej uppnått kraven
Högre kvalitet
Historiska förhållanden, skeenden och gestalter
Frihetstiden, upplysning och gustavianska tiden, tex: regenter, vetenskapsmän och uppfinnare.
Eleven har grundläggande kunskaper om tidsepokens händelser och personer
Eleven har goda kunskaper om tidsepokens händelser och personer
Eleven har mycket goda kunskaper om tidsepokens händelser och personer
Samhällsförändringar/Levnadsvillkor
Orsaker och konsekvenser av skiftesreformen, politiska system, envälde/icke envälde, tryckfrihet, agrara revolutionen .
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
.
Du känner till enstaka fakta kring händelser, personer och livsvillkor under den historiska tidsperiod som vi kallar Frihetstiden samt 1800-talet. Du kan också, på ett i huvudsak fungerande sätt, ge enstaka exempel på likheter och olikheter kring hur människor i Sverige levde då jämfört med nu.
Du känner till några fakta kring händelser, personer och livsvillkor under den historiska tidsperiod som vi kallar Frihetstiden samt 1800-talet. Du kan också, på ett fungerande sätt, ge några exempel på likheter och olikheter kring hur människor i Sverige levde då jämfört med nu.
Du känner till flera fakta kring händelser, personer och livsvillkor under den historiska tidsperiod som vi kallar Frihetstiden samt 1800-talet. Du kan också, på ett välfungerande sätt, ge flera exempel på likheter och olikheter kring hur människor i Sverige levde då jämfört med nu.
Utvecklingslinjer
Undersöka utvecklingslinjer samt dess påverkar på samtiden
Du kan göra korta och i huvudsak fungerande analyser kring hur enstaka händelser som inträffade under Frihetstiden och 1800 talet som påverkar våra liv i dagens Sverige.
Du kan göra utvecklade och fungerande analyser kring hur några händelser som inträffade under Frihetstiden och 1800 talet som påverkar våra liv i dagens Sverige
Du kan göra välutvecklade och välfungerande analyser kring hur flera händelser som inträffade under Frihetstiden och 1800 talets som påverkar våra liv i dagens Sverige.
Källkritik
Använda historiska källor (här bilder) för att dra slutsatser om hur människor lever.
 • Hi  4-6
Du kan på ett enkelt och kortfattat sätt reflektera kring historiska källor. Vilken typ (bild, text, sak) av källa är det du arbetar med? När skapades källan? Vem gjorde källan? Varför gjorde man källan? Vilken kunskap om vår historia kan vi få ifrån källan?
Du kan på ett utvecklat sätt reflektera kring de problem som kan finnas när man använder historiska källor. Du förstår (och visar detta i utvecklade resonemang) att historiska källor ibland kan tolkas på olika sätt.
Du kan på ett välutvecklat sätt reflektera kring de problem som kan finnas när man använder historiska källor. Du förstår (och visar detta i välutvecklade resonemang) att historiska källor ibland kan tolkas på olika sätt.
Framställningar av historiska händelser
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan ge enstaka exempel på spår av histora i vår tid. Du kan på ett enkelt och kortfattat sätt förklara hur historiska händelser t ex häxor framställdes under någon tidsperiod
Du kan ge några olika exempel på spår av histora i vår tid. Du kan på ett utvecklat sätt förklara hur olika historiska händelser framställdes under olika perioder, t ex häxor
Du kan ge flera olika exempel på spår av histora i vår tid. Du kan på ett välutvecklat sätt förklara hur olika historiska händelser framställdes under olika perioder, tex häxor
Historiska begrepp
Använda historiska begrepp
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du använder historiska begrepp (t ex förändring, likhet, skillnad, kronologi, orsak, konsekvens och källa) på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp (t ex förändring, likhet, skillnad, kronologi, orsak, konsekvens och källa) på ett fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp (t ex förändring, likhet, skillnad, kronologi, orsak, konsekvens och källa) på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: