Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, språklek

Skapad 2018-10-29 20:24 i Fågelskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Vi utvecklar barnens språkliga förmåga i olika gruppaktiviteter, och lägger grunden för kommande läs och skrivinlärning genom bl.a metoden "Bornholmsmodellen". Via "Bornholmsmodellen" bekantar sig barnen stegvis med skriftspråkets uppbyggnad och får en förförståelse för detta genom lekar som berör rim/ramsor, meningar, ord, stavelser och ljud.
Grundskola F Svenska
I förskoleklassen får eleverna på olika sätt bekanta sig med språket genom sagor, samtal, språklekar, bokstäver, textskapande och bilder.

Innehåll

 

Då språket och det enskilda barnets förmåga att använda detta är grunden till allt fortsatt arbete i skolan, samt fungerande sociala relationer över huvud taget är det av stor vikt att man på ett medvetet och planerat sätt har språket i fokus, både som enskild aktivitet och inbegripet i aktuella teman.

Hur ska jag arbeta?

Genom högläsning och efterföljande boksamtal, men även under spontana, utvecklande samtal med barnen. Tala, lyssna aktivt - lika viktigt. Vi kommer att använda oss av metoden ur " En läsande klass" och dess fiktiva läsfixare som spågumman, konstnären, detektiven, cowboyen och reportern för att på ett tydligt och lekfullt sätt träna läsförståelse. Spågumman ställer frågan vad tror du...? Detektiven ställer frågan vad betyder...?Konstnären ställer frågan hör du .,känner du? Vilka ord i texten skapar inre bilder? Reportern frågar vem, vad, var, när?  Cowboyen frågar, vad handlade texten om?

Tydligt delge dagens / aktivitetens innehåll, samt ge tydliga instruktioner inför planerade aktiviteter. Uppmuntra eleverna att vara tydliga mot varandra och sätta ord på vad de har för känslor och idéer, t.ex. när de leker tillsammans eller vid andra planerade aktiviteter.

Skriva egna texter utifrån elevernas egna förmågor,( eller med förlaga baserat på elevernas egna ord )efter att vi tillsammans utvärderat och reflekterat över veckans gemensamma arbete och upplevelser, där vi skriver ner elevernas egna reflektioner kring den gångna veckan på whiteboarden. Här tar vi också tillfället i akt att samtala om var de ser stora bokstäver och hur många ord det är i meningen osv. 

Arbeta efter Bornholmsmodellen på språklekstunder och i temaarbete ( Hur många stavelser finns i ordet "konstnär"? Hur många ord finns i meningen "Vi ska uppträda för lilla Fågelskolan"? Lägga klossar som symboler för orden för att synliggöra, alt skriva meningen och räkna antalet ord. För att variera inlärningsstilarna klappar, hoppar och går vi ibland också antalet ord och stavelser. Bornholmsmaterialet innehåller även bilder att använda i de olika momenten. Genom att använda flera sinnen bidrar vi till att lättare befästa kunskaperna för eleverna.

Bekanta oss med alfabetet och en ny bokstav varje vecka. Eleverna dokumenterar och dekorerar bokstaven i en skrivbok samt skriver några ord som börjar med den aktuella bokstaven. Innan det enskilda arbetet med skrivboken samlar vi tillsammans i klassen ord som vi skriver upp på whiteboarden.

Varje vecka har vi ” Kvitternytt ” då eleverna får ny vetskap kring ett ämne kopplat till veckans bokstav, som sedan dokumenteras med bild och text.

Genom att aktivt arbeta med likabehandlingsplanen via dramaövningar och samtal, samt böcker och filmer i eq-temat utvecklar vi förmågan att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

Vi använder oss även av sympatikort, vilket är bilder som beskriver känslor som man kan sätta ord på, och använda i samtal för att lättare förstå sina egna och andras känslor.

Via dramaövningar uppmärksammas eleverna på vad ordens tonfall och nyanser har för betydelse för hur det uppfattas av kamraterna.

Utöver detta kommer vi även på andra sätt utveckla elevernas språkliga förmåga i både tal och skrift. 

Vi har möjlighet till regelbunden hjälp och handledning av specialpedagog. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: