Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att styra föremål med programmering

Skapad 2018-10-29 20:52 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 3 Teknik
Vad är programmering? Vilka saker runt omkring oss är programmerade? Hur kan jag styra en Bee-Bot med hjälp av programmering? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

 

Tidsplan / Lektionsplanering:
V 47-51

V 47 (Förförståelse för hur programmering är uppbyggd)

Vad vet du om programmering? Vad är programmering? Vilka föremål kan vara programmerade?

Vi tittar på filmen "Programmera mera", avsnitt 2 (Ur Skola)

Du arbetar i Lärpar och ska ge instruktioner till din kompis "att bre en smörgås".

Vi skriver en gemensam tankekarta om vad programmering kan vara.

Tittar på filmen "Teacher has incredible handshakes with each student" (Youtube)

Du får tillsammans med din lär-kompis en karta med olika handrörelser. Bestäm vad varje bild betyder. Ni ska lägga bilderna i den ordningen som ni vill utföra hälsningen. En bild, en rörelse. Hälsningen visas för klassen. 

 

V48 (Förförståelse för sambandet mellan symbol och programmering)

Introducera Bee-Bot

Visa en Bee-Bot. Berätta en saga om Bee-Bot. Visa hur Bee-Bot går framåt genom att trycka på pil-framåt. Reflektera tillsammans över hur långt Bee-Bot går ”ett steg”. Testa om Bee-Bot kan gå åt något annat håll. Bestäm en viss strecka, märkt ut start och stopp.

Fråga eleverna hur lång de tror att Bee-Bot sträckan är. Skriv barens gissningar på tavlan. Gör en tabell tillsammans med svaren . Undersök. Resultat. Mät sträckan med linjal.

Bee-Bot symbolerna visas på Smartboard.

 

V 49 (Förförståelse för hur en programmerare arbetar)

Programmera analogt/ digitalt

Visa Bee-Bot igen och repetera symbolerna.

Eleverna arbetar i Lär-par. De får en uppsättning symboler per par.

Bestäm en ” bana” tillsammans som roboten ska gå med hjälp av pilarna. En i Lär-paret är programmeraren och den andre är Bee-Boten. Bestäm hur programmeraren pratar till Bee-Bot. Te.x. Använd knack i ryggen som” Gå framåt” och klapp på axeln som ”vänd vänster eller höger”. Klapp på huvudet som GO.

Programmeraren lägger ut en bana med hjälp av symbolerna och programmerar sedan sin robot. Byt roller.

Du övar på Ipad att ge instruktioner till en Bee-Bot. 

Undersök Bee-Bot

Hur långt kan Bee-Bot gå? Hur ska vi ta reda på hur långt Bee-Bot går på ett steg. 

Mät med olika föremål. Fot, hand och pekfinger. Skriv/rita hypotes, undersök och skriv/rita resultatet.

Titta på sväng-pilarna. Hur får du Bee-Bot att svänga höger-vänster?mHur ska man göra om man vill att  ska gå framåt och svänga? Kan vi få Bee-Bot snurra ett helt varv? Hur gör vi nu? 

 

V50 (Sambandet mellan symbol och programmering)

Gör ett program på tavla med hjälp av pilarna. Gå igenom programmet. Eleverna ges tid att tänka ut vägen. Programmera Bee-Bot fel, utan att eleverna ser. Vad hände nu? Hur felsöker man? Upprepa och rita/skriv av det felaktiga programmet och gå igenom ”felet”. Gör om och gör rätt!

Vems är felet: människan/programmeraren, programmet eller roboten?

Banor

Eleverna fortsätter att arbeta i Lärpar. Vi använder fyra olika mattor avsedda för Bee-Bots. En Bee-Bot till varje par. Den ena är programmerare och den andre är banbyggare. Banbyggarna bygger en banan med hjälp av pilsymboler. Programmerarna följer instruktionerna och programmerar Bee-Bot. Fungerade programmeringen som tänkt? Reflektera över resultatet. Byt roller. Lärare ger formativ bedömning.

V51 (Bedömning)

Eleven programmerar en egen bana till Bee-Bot i skissform. Sedan programmeras Bee-Bot. Resultat.

Fungerade programmet som tänkt? Varför/ varför inte? Elevens arbete bedöms summativt.

 

 

Språkmål:
Kunna förstå och använda ord och begrepp som har med programmering att göra.

Digitala aktiviteter:
Programmera Bee-Bot.

Begreppslista:

Programmering

Symbol

Mönster

Kod

Loopar

Buggar

 

 

Syfte:

Syftet med programmering är att ge elever kunskap och redskap för att fungera i vårt digitala samhälle. Eleverna arbetar tillsammans och får en förståelse för hur det digitala i omgivningen fungerar. Eleverna möter programmerings-begrepp och skaffar sig en förförståelse för hur programmerare arbetar.

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende. De ska våga pröva egna idéer och lösa problem. Det är viktigt för skolan är att ge överblick och sammanhang i den digitala världen. 

Eleverna ska kunna verka i en digital verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.  Efter genomgången grundskola ska eleverna kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

 

Övergripande mål:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

• kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga,

humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv.

• kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.

• kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

 

Mål med uppgifterna:

Är att eleverna får en förståelse för att den digitala världen bygger på kod och att det är människor som styr inmatningen av kod. Datorn kan inte fungera utav sig själv.

Eleverna tränar logik, riskbedömning och utvecklar ett datalogiskt tänkande.

Ett viktigt moment är när något går fel och eleverna stöter på problem. Då tränas problemlösning och mönsterseende och efterföljande  diskussioner leder till att utarbeta förslag till lösningar.
 

Bedömning:

Du kommer att bedömas på den programmering du planerat på din Bee-Bot. Hur fungerar den i verkligheten?

Formativt:

Du presenterar din planering och genomför din tänkta Bee-Botbana. Finns det förändringar/ förbättringar att utveckla? Du arbetar i lärpar (kamratbedömning) och får feedback/ feedforward från lärare kontinuerligt under processen.

Summativt:

Din slutgiltiga Bee-Botbana visas med en skiss och i praktik. Du skriver en text där du besvarar följande frågor:

Hur väl lyckades du med din programmering? Vad har du lärt dig? Hur kommer programmering påverka dig i framtiden?

 

 

 

Utvärdering
Vad har vi lärt oss? Gör en stor Bee-Bot på väggen och sammanställ det eleverna har lärt sig om programmering. 

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Skriv vilket område som ska bedömas

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Identifiera och analysera
Du ska kunna hitta de lösningar som gör det möjligt att styra föremål med programmering.
Du har ej uppnått målet för godtagbart.
Du kan genomföra mycket enkel programmering genom att pröva möjliga idéer till lösningar genom att få en Bee-Bot att röra sig.
Du kan genomföra mycket enkel programmering genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade programmering till Bee-Bots.
Du kan genomföra en enkel programmering genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala banor till Bee-Bot.
Identifiera problem och behov
Du ska kunna se de problem och behov som kan lösas med hjälp av programmering och att utarbeta förslag till lösningar.
Du har ej uppnått målet för godtagbart.
Du ska få Bee-Botsen att röra sig framåt och svänga i den riktning som du önskar. När programmeringen inte fungerar ska du ge förslag på lösningar.
Du ska kunna få Bee-Botsen att röra sig framåt, runt en kurva och tillbaka till starten. När programmeringen inte fungerar ska du ge förslag på olika lösningar.
När programmeringen inte fungerar ska du ge förslag på utvecklade lösningar.
Beskriva och förklara
Du ska kunna använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
Du har ej uppnått målet för godtagbart.
Du ska kunna på ett enkelt sätt använda de ord och begrepp som beskriver din programmering.
Du ska kunna använda de ord och begrepp som beskriver din programmering.
Du ska kunna använda de ord och begrepp som beskriver din programmering på ett utvecklat sätt.
Värdera och motivera
Du ska kunna värdera och se de konsekvenser robotar/robotprogrammering har för individ, samhälle och miljö.
Du har ej uppnått målet för godtagbart.
Du kan på ett enkelt sätt berätta hur robotar/ robotprogrammering kommer att påverka dig i framtiden.
Du kan förklara och ge motiv för hur robotar/ robotprogrammering kommer att påverka dig i framtiden.
Du kan utförligt förklara och ge motiv för hur robotar/ robotprogrammering kommer att påverka dig i framtiden.
Analysera teknikens drivkrafter
Du ska kunna värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.
Du har ej uppnått målet för godtagbart.
Du ska kunna på ett enkelt sätt ge exempel på yrken som kommer ersättas av robotar och hur det kommer att påverka vårt samhälle.
Du ska kunna ge flera exempel på yrken som kommer ersättas av robotar och hur det kommer att påverka din framtid.
Du ska kunna värdera de konsekvenser ökad användning av robotar har för gig, vårt samhälle och hur detta påverkar miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: