Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd trä -och metall, konstruktion och tekniker

Skapad 2018-10-30 09:44 i Långsjöskolan Norrtälje
Ett slöjdarbete med en given "ram", högst en meter furubräda som ska ha någon form av sammanfogning. Eleven ska formge slöjdföremålet och besluta vilken typ av sammanfogning som ska användas.
Grundskola 4 Slöjd
Eleverna får arbeta utifrån egna idéer ,från skiss till färdig produkt

Innehåll

Kursplan i ämnet

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet.

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är: Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik.

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer tillsammans att prata om hur du ska arbeta säkert i slöjdsalen.

Vi kommer att ha gemensam genomgång av skissritning / mall.

Vi kommer att ha gemensam genomgång av hur du ska planera ditt arbete.

Du kommer att få träna på att använda olika verktyg (ex: såglåda, Hegnersågen, borrmaskin)

Vi kommer att ha gemensam genomgång av olika metoder på hur du kan sammanfoga ditt slöjdföremål.

Du ska själv få välja vilken metod du vill använda när du sammanfogar och motivera varför du vill använda just den metoden.

Vi kommer att ha gemensam genomgång av hur du kan värdera ditt arbete när det är klart.

Visa vad du lärt dig

Du ska visa på slöjdlektionerna att du har kunskap om hur man arbetar på ett säkert sätt.

Du ska visa under hela arbetets gång, att du efter instruktioner kan genomföra ditt arbete.

Du ska försöka skriva en utvärderina av hela ditt arbete, -hur har din arbetsinsats varit under lektionerna? -vad tycker du om ditt slöjdarbete?

Eleven ska värdera sitt arbete genom att ge enkla omdömen om sin arbetsinsats både under lektionerna och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

Bedömning

Läraren kommer att bedöma hela arbetsprocessen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Slöjd åk 4 - 6

Utveckla Idéer på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Du har idéer
Du bidrar till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations-material
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp
Tillverka föremål i olika material på årskursanpassad nivå.
Se kommentar
Du påbörjar tillverkningen av ett enkelt slöjdföremål
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverkar du slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och tar egna initiativ
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån:
- Syftet med arbetet - Någon miljöaspekt På årskursanpassad nivå Se kommentar
Du gör val men har svårt att motivera varför
Du ger enkla motiveringar till dina val
Du ger utvecklade motiveringar till dina val
Du ger välutvecklade motiveringar till dina val
Använda redskap och handverktyg på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Du behöver stöd i att använda redskap, verktyg och/eller maskiner
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du använder redskap, verktyg, maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med noggrannhet
Bedöma den egna arbetsinsatsen och kvaliteten på årskursanpassad nivå
Se kommentar
Du behöver stöd i att beskriva arbetsinsatsen
Du ger enkla omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Du ger utvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsinsatsen och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaringar till matrisen: Med ändamålsenligt sätt: Menar vi att eleven väljer exempelvis inte en kniv för att skruva i en skruv utan en skruvmejsel. Inom textilslöjden kan det handla om att eleven väljer rätt nål vid handsömnad. Med Begreppsanvändning på ”naturligt sätt” menar vi: Begreppen används konsekvent i rätt sammanhang Inspirationsmaterial kan exempelvis vara: Böcker, mode, trender, design och annat som lärare och elever tillverkat tidigare. Värdeorden enkla/välutvecklade används ofta för att ange kvaliteten på elevens resonemang. Mer utvecklade resonemang kan till exempel innefatta flera olika kopplingar, längre resonemangskedjor eller en avvägd balans mellan detaljer och helhet. (kommentarmaterial till slöjd sid 23) Mer utvecklade motiveringar kännetecknas av att de väger in flera olika aspekter och baseras på alltmer tydliggjorda argumentationer och tankegångar. (kommentarmaterial till slöjd sid 23)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: