Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från urtid till nutid

Skapad 2018-10-30 09:46 i Stadsskogenskolan Alingsås
-ett arbete som sträcker sig från Big Bang till järnåldern
Grundskola 3 Bild SO (år 1-3) Svenska
Vi har tidigare läst om jordens utveckling, Big bang, och fortsätter nu genom senaste istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få arbeta med tidslinjen, du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om urtiden, istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Syfte

Du ska få historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Utifrån dessa kunskaper får du en ökad förståelse för hur dagens samhälle har utvecklats.

Du ska ha kunskaper om forntiden och känna till tidsbegreppen nutiden, istid, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Samt kunna placera ut dessa på en tidslinje i rätt ordning. Du ska kunna använda och förstå ord och begrepp som har med forntiden att göra. Du ska ha kunskap om hur man levde på forntiden. Du ska kunna några utmärkande drag för de olika tidsåldrarna samt jämföra med livet idag. Du ska skriva en berättelse med början, mitten, avslut och röd tråd som handlar om hur du hamnar i en del av forntiden samt en faktatext om någon utav tidsperioderna. 

Centrala begrepp / nyckelord

Tidslinje, forntid, istid, stenålder, jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder, järnålder, hällristning, jakt, samlande, evolution, arter, redskap, bosättning. 

Undervisningens innehåll:

Vi har en tidslinje och vi kommer att följa den och successivt kommer den att fyllas med bilder som passar in på rätt ålder. Vi kommer att använda oss utav filmer från sli.se och vi kommer att ha stöd av litteratur, bl.a Forntidsboken av Cecilia Lidström Holmberg.

 • läsa/skriva faktatexter
 • ge och få kamratrespons.
 • göra en gemensam tidslinje över de olika tidsåldrarna.
 • skapande i olika former.
 • se filmer. 
 • skapa med lera.
 • arbeta praktiskt för att konkretisera. 
 • jämförelser och reflektioner. 

Arbetet kommer att avslutas med en resa till Ekehagens forntidsby till våren.

 

Bedömning:

Kommer att ske utifrån din förmåga till att:

 (skriftligt, i samtal och muntlig redovisning)

• Ge exempel på spår från istiden.

• Jämföra livet för människorna i de olika tidsåldrarna.

• Reflektera kring hur livet idag skiljer sig från livet under forntiden.

• Tidsordna de olika tidsåldrarna.

• Läsa och förstå faktatexter och använda dig av innehållet.

• Skriva enkla faktatexter där innehållet tydligt framgår.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Från istid till nutid

--->
--->
--->
--->
Aspekt 1
Förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan med stöd att förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan till viss del förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Jag kan med god säkerhet förklara vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder.
Ny aspekt
Namnge tidsepokerna namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med stöd för att namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan till viss del namnge en av tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Jag kan med god säkerhet namnge de olika tidsepokerna, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.
Ny aspekt
Kunna beskriva delar av människans tidiga historia och ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Jag kan med stöd beskriva människans tidiga historia och ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Jag kan till viss del beskriva människans tidiga historia och ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Jag kan beskriva människans tidiga historia och ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Jag kan med god säkerhet beskriva människans tidiga historia och ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Ny aspekt
Spår från forntiden berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag behöver stöd för att berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan till viss del berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Jag kan med god säkerhet berätta hur vi kan se spår från forntiden både i vår natur och i vårt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: