Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt 2019 åk 5

Skapad 2018-10-30 10:24 i Elmsta skola Norrtälje
Svenska åk 5
Grundskola 5 Svenska
"Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar vi vår identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt språk är betydelsesfullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts." (Ur läroplanen 2011, Skolverket)

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du arbetar med att utveckla förmågorna tala, läsa, skriva och lyssna.   

Hur arbetar vi?

Vi läser skönlitteratur och faktatexter tillsammans, vi samtalar, diskuterar och tolkar.
Eleverna skriver egna texter i olika genrer och vi lär oss olika strategier för hur man skriver olika texter. 
Vi arbetar med språkets struktur som meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken o.s.v.
Vi arbetar med olika texters budskap och övar på att tolka och förstå texter.
Eleverna söker information ur böcker och på internet, sammanställer med egna ord, samt tränar källkritik.
Vi kommer ha muntliga redovisningar av olika slag.
Vi arbetar med text, bild, ljud och webtexter.

Vi arbetar enskilt och i grupp. 
Vi diskuterar i grupp och i helklass.

Vi har läsläxa och stavningsläxa periodvis.

Vi forskar om olika författare och redovisar muntligt i mindre grupper.

 

Så bedömer jag dina kunskaper:

Att du i din skrivprocess klarar av att följa skrivregler som t.ex.stor bokstav, punkt och fullständiga meningar. Att du kan skriva texter med tydligt budskap,följer en röd tråd samt har ett varierande innehåll med beskrivningar.
Att du kan läsa med flyt.
Att du har kännedom om de ordklasser vi gått genom.
Att du kan förstå och tolka texters innehåll och budskap.
Att du kan söka, välja ut och sammanställa information från minst två olika källor samt att du kan reflektera över den information du hittar.
Att du kan använda en PowerPoint presentation och kan använda dig av den vid muntliga redovisningar.
Att du kan ge en kamrat respons om en texts innehåll och själv ta del av kamratrespons.
Att du efter kamratrespons kan reflektera över din egen texts innehåll samt bearbeta din text utifrån den respons du fått.

Att du deltar aktivt i diskussioner och kan föra fram dina åsikter samt motivera dem. Både muntligt och skriftligt.

Vid uppföljning av redovisningar, inlämningar, läxförhör och prov tittar jag på hur du utvecklat dina förmågor i svenskans olika delar. 

 

Matriser

Sv
Matris Svenska åk 4-6

F
E
C
A
LÄSA
Att kunna läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar
Du läser med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du läser med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Att sammanfatta och kommentera innehållet i texter med koppling till sammanhanget
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar och kommentarer med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar och kommenterarer med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar och kommentarer med god koppling till sammanhanget.
Att utifrån egna erfarenheter, tolka och resonera om tydligt framträdande budskap i olika verk samt beskriva din läsupplevelse
Du tolkar och för enkla och till viss del underbyggda resonemang. Du beskriver på ett enkelt sätt din upplevelse av läsningen.
Du tolkar och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Du beskriver på ett utvecklat sätt din upplevelse av läsningen.
Du tolkar och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Du beskriver på ett välutvecklat sätt din upplevelse av läsningen.
SKRIVA
Att skriva olika slags texter
Du skriver med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur. Du har viss språklig variation.
Du skriver med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur. Du har förhållandevis god språklig variation.
Du skriver med tydligt innehåll och väl fungerande struktur . Du har god språklig variation.
Att använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
Du använder reglerna med viss säkerhet.
Du använder reglerna med relativt god säkerhet.
Du använder reglerna på ett väl fungerande sätt.
Att skriva berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Att söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Att resonera om informationens användbarhet. Sammanställa med egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
Du kan söka, välja ut och sammanställa information och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Att förstärka och levandegöra dina texters budskap med olika estetiska uttryck
Du använder estetiska uttryck på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka dina texter.
Du använder estetiska uttryck på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka dina texter.
Att ge omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet
Du ger enkla omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Du ger välutvecklade omdömen på andras texter och kan efter respons bearbeta dina texter på ett väl fungerande sätt.
TALA
Att samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter
Du hjälper till viss del till att hålla samtalet igång genom att svara och ställa frågor.
Du håller igång samtalet relativt väl genom att ställa följdfrågor och komma med egna reflektioner.
Du upprätthåller samtalet väl genom jämförelser av åsikter och reflektioner.
Att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare
Dina muntliga redogörelser är enkla och i huvudsak fungerade. Du har viss anpassning till syfte och mottagare.
Dina muntliga redogörelser utvecklade och relativt väl fungerande. Du har god anpassning till syfte och mottagare.
Dina muntliga redogörelser är välutvecklade och väl fungerande. Du har god anpassning till syfte och mottagare.
SPRÅKLIGA VARIANTER
Att Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­nader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel och föra enkla resonemang.
Du kan ge exempel och föra enkla resonemang.
Du kan ge exempel och föra enkla resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: