Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NE Elektrokemi P9 2018-2019

Skapad 2018-10-30 10:48 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Ingress

Innehåll

När du planerar ett arbetsområde

1. Ta denna planering och välj att skapa en kopia av den. Du får då ge den ett eget namn och kan sedan ändra i den, så att den passar dig.

2. Koppla planeringen till ett eller flera ämnen genom att klicka på + Lägg till ämne här ovanför. Du kan på så vis peka på syfte och välja ut aktuellt centralt innehåll och koppla det till planeringen. Detta tydliggör vad som behandlas under arbetsområdet. Om ni är flera som ska samarbeta i planeringen kan du lägga till dina kollegor i planeringen genom att klicka på + Lägg till medredaktör.

3. Koppla aktuella kunskapskrav till planeringen genom att klicka på Lägg till Läroplan nedanför denna ruta. Notera i planeringen hur just dessa kunskaper ska bedömas (se rubrikerna nedan). Ska de utgöras av av uppgifter kopplade till planeringen, eller bedömas på annat sätt? Kanske bedömer du delar av kunskapskrav, med eller utan stöd av en matris. Skolverkets matriser finns i Skolbanken och kan läggas till genom knappen Lägg till Matris nedan. Du kan också lägga till en matris som du själv har skapat. Det går utmärkt att ha en planering utan matris.

4. Följ sedan elevernas arbete i klassrummet och/eller i Teams/Office 365. I Teams finns flera verktyg som stöttar det formativa arbetet och låter dig följa pågående arbeten. Inifrån teamet kan du också i en flik i valfri kanal visa en lista över gruppens planeringar härifrån planerings- och bedömningsverktyget. Du skapar kopplingen mellan Teams och Planering & Bedömning genom att gå till det team och den kanal där du vill visa planeringarna. Du klickar där på plustecknet för att lägga till en flik i teamets övre del. Sök fram Unikum, som levererat stadens lösning för Planering & Bedömning, och lägg till teamsapplikationen. Välj att vara inloggad genom att söka fram Stockholm som inloggningsalternativ och välj att du vill visa planeringar. Nu får du välja vilken grupp, klass eller ämne du ska visa planeringar för. Planeringarna listas efter detta i en egen flik i kanalen.

5. Fyll i rubrikerna nedan så att innehållet passar just din elevgrupp. Ändra texten i ingressen så att den passar planeringen och lägg till en lämplig bild. Ta bort detta förklarande avsnitt, övriga förklarande texter som följer med planeringsmallen. Uppgiften som har Skolverkets allmänna råd som resurs kan du ändra till en egen uppgift eller ta bort helt.

 

Skapa en egen planering:

Klipp bort allt ovanför denna text och fyll i under rubrikerna nedan

 

Vad ska vi arbeta med?

[Under denna rubrik skriver du ett stycke om arbetsområdets syfte och koppling till ämnet - och att detta finns kopplat till planeringen.]

 

Hur ska vi arbeta?

[Under denna rubrik skriver du och berätta om hur ni ska arbeta med arbetsområdet. Berätta hur många lektioner eller hur lång tid ni kommer att ägna planeringen åt, eller om arbetet med planeringen är mer flexibelt. Infoga de länkar, bilder eller filmklipp som du tror behövs för att förtydliga vad ni ska göra. Berätta övergripande om hur arbetssättet är under arbetsområdet.

Gå in mer på detalj om du vill och ser ett syfte med det. Om du vill lägga till mer detaljerat material/dokument gör du det enklast i Planering & Bedömning genom att koppla det innehållet till en uppgift. Material som du vill dela ut under arbetets gång delar du annars enkelt ut genom teamets klassanteckningsbok. Du slipper då ha materialet kopplat till en uppgift och kan i stället ha materialet i en mappstruktur som är möjlig att återanvända. Där har du ytor med förinställt olika behörigheter (för wiki eller samarbete/för lärarförberedelser/för distribution av material) och du håller på ordningen:

Tillgängliggörande av planering - i Planering & Bedömning

Undervisning och formativ bedömning - i Teams

Dokumentation av bedömning -  i Planering & Bedömning

Kom ihåg att denna del av planeringen mycket väl kan vara flexibel. Arbetsområdet kanske är stort och löper över en hel termin eller mer. Du kan då gå in på den tilldelade planeringen och lägga till information om kommande delmoment eller lägga till och tilldela övningsuppgifter. När du uppdaterar planeringen uppdateras den även hos alla elever som fått den tilldelad.]

 

Vad ska du lära dig?

[Under denna rubrik skriver du om vad eleven ska lära sig och hur det ska bedömas och att kunskapskrav finns kopplat till planeringen. Vilka kunskapskrav eller delar av kunskapskrav bedöms? Vad är det som bedöms (en presentation/en inlämning/en insats eller förmåga/annat) och när sker bedömningen (löpande/efter inlämning)? Om det finns en matris kopplad till planeringen behöver du förklara vilket syfte den har (lärarbedömning/elevsjälvbedömning) och hur ni ska arbeta med den.]

Uppgifter

  • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Matriser

Kunskapskrav Kemi

Förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

Ny nivå
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi

Ny nivå
E
C
A
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

Ny nivå
E
C
A
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: