Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tellus - jakt på hopp!

Skapad 2018-10-30 12:17 i Svärdsjöskolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Matematik Svenska som andraspråk Geografi Samhällskunskap Svenska
Begreppet hållbar utveckling går ut på att hushålla med jordens resurser och tillgodose våra behov idag utan att försämra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Målet är att vi ska hitta hopp för framtiden och studera goda exempel på hur vi kan ta hand om vår värld och våra globala resurser.

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

Matematikens förmågor

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Slöjdens förmågor   

 •  välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,  

Geografins förmågor:

 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, (Ge)
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling. (Ge)

Samhällskunskapens förmågor:

 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller (Sh)
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv (Sh)

Svenskans förmågor:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift. (Sv)
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. (Sv).

Biologins förmågor:

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

Centralt innehåll Matematik:

 • Statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökning. (Ma)
 • Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. (Ma)
 • Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder. Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden. (Ma)

 • Centralt innehåll Slöjd:

 • Slöjden i samhälle Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. (Sl)

Centralt innehåll Biologi:

 

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Centralt innehåll SO:

 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.  (Ge)
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.  (Ge)
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.  (Ge)
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.  (Ge)
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper. (Sh)
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld. (Sh)

 

Centralt innehåll i svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer. (Sv).
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar. (Sv).

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Studiebesök: Tema 2047 - First Lego League! v. 8
 • Filmvisning och instuderingsfrågor 
 • Studiebesök v. 7; Besök på Naturskolan
 • Föreläsningar
 • Yrkesvägledning - gästföreläsare Anna T om hur en kan fortsätta studera och jobba kring dessa ämnen
 • Praktiska övningar

3. BEDÖMNING

 • Hur? Genom tillämpande övningar i respektive ämne. Du kommer muntligt redovisa levnadsvillkor och situationen för hållbar utveckling i ett land. DU ska också ge exempel på det genom att tolka tematiska kartor och statistik. Slutuppgiften är också att skriva en novell. Tematiden kan i slutet av temat användas efter behov. 
 • När fortlöpande, slutuppgift  preliminärt v. 10
 • Vem? Respektive undervisande lärare.
 • På vilket sätt kommer formativ bedömning ske? Hur får eleverna kontinuerlig feedback?Utvärdering av tillämpande uppgifter under kursens gång.

 

 

Matriser

Sv Ma Sh Ge SvA
So matris utifrån förmågorna

Förmåga

E
C
A
1. Begrepp
Du förstår och kan använda ämnesspecifika begrepp.
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett relativt väl fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
2. Analys
Du gör jämförelser/analyser. T ex genom att: - Se likheter och skillnader - Beskriva olika samband - Förklara orsaker och konsekvenser - Växla mellan olika perspektiv -Använda begrepp i rätt sammanhang
På ett enkelt sätt.
På ett utvecklat sätt.
På ett välutvecklat sätt.
3. Att hantera information
Du visar att du t ex kan: - Söka information - Samla information - Strukturera/sortera information - Avgöra källors användvändbarhet/trovärdighet - Källhänvisning
På ett i huvudsak fungerande sätt.
På ett relativt väl fungerande sätt.
På ett väl fungerande sätt.
4. Kommunikativ förmåga
Du visar att du t ex kan: - Utrycka egna åsikter och ståndpunkter - Motivera dina åsikter genom att ge exempel
På ett enkelt sätt och till viss del underbyggt sätt.
På ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt.
På ett välutvecklat och väl underbyggt sätt.
5. Metakognitiv förmåga
Du kan reflektera kring ditt eget lärande. T ex: - Bedöma din egen arbetsinsats - Hur du lär dig bäst - Hur du använder olika strategier

Sv Ma Sh Ge SvA
Kopia av Slöjd

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Sv Ma Sh Ge SvA
Matematik 7-9 övergripande matris för bedömning, Svärdsjöskolan.

PROBLEMLÖSNING

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med ...anpassning till problemets karaktär samt ...formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera

BEGREPP

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
använda matematiska begrepp... och dessutom använda dessa begrepp i ... sammanhang på ett ...fungerande sätt
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Hur visar eleven sin förmåga att
att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett ...fungerande sätt.
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt

METOD

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
välja och använda olika matematiska ...metoder och dessutom anpassa metoder ...till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med ...resultat.
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredsställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat

RESONEMANG

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
föra ...underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kunna ge ...förslag på allternativt tillvägagångssätt
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda resonemang ge flera förslag
Hur visar eleven sin förmåga att
i beskrivningar av begrepp växla mellan olika uttrycksformer samt föra ...resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Hur visar eleven sin förmåga att
i redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som ...för resonemanget framåt.
till viss del för resonemangen framåt.
för resonemanget framåt
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem

KOMMUNIKATION

F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med ...anpassning till syfte och sammanhang
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning

Sv Ma Sh Ge SvA
Matris Svenska

E
C
A
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Svenska
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Svenska
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: