Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutioner - HT 18

Skapad 2018-10-30 12:35 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Historia
Revolutioner

Innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet ska du möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • använda använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer 
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

(Vad som kommer att presenteras under lektionerna)

  • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Undervisning/Metoder

Vi kommer att syssla med något som heter "formativt lärande". Nedan har jag sammanfattat vad det innebär.

 

Först behöver vi förklara begreppet "formativ". I skolan gör lärarna bedömningar av olika slag, både formativa och summativa. En formativ bedömning är en bedömning som syftar till att stärka elevens lärande. Bedömningen talar om var eleven befinner sig i förhållande till målet och att återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målet, dvs vad är nästa steg. Formativ undervisning innebär även att lärarna låter den information som de får från eleverna påverka undervisningen.

En summativ bedömning summerar vad eleven har lärt sig, t ex när läraren sätter betyg i slutet av en termin.

 

De tre frågor som måste ställas av elev och lärare är:

Vad är målet? Hur ligger jag/eleven till? Hur ska jag/eleven gå vidare?

Med dessa tre frågor som grund beskrivs fem nyckelstrategier för formativ bedömning. I dessa är både eleven, klasskamraterna och läraren viktiga aktörer.

 

1. Vad ska eleverna lära sig?

Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga i den.

Målen tydliga och begripliga för eleverna.

Eleverna få möjlighet att förstå skillnader mellan olika prestationer.

 

2. Vad kan eleverna redan? 

Undervisningen bör utforma så att det framgår för lärare och för eleverna i vilken utsträckning eleverna har lärt eller förstått, dvs var de befinner sig i förhållande till målen.

Den formativa bedömningen är en del av undervisningen.

Den information som läraren samlar in om elevernas kunskap gör att läraren kan ändra i sin planering och undervisning för att bättre kunna möta elevernas behov och förutsättningar.

 

3. Hur ska eleverna göra för att komma vidare? 

Läraren, eleven själv och andra elever kan ge återkoppling som för lärandet framåt.

Feedback som fokuserar på styrkor och svagheter samt hur eleven

ska göra för att komma vidare.

 

4. Hur kan eleverna stödja varandras lärande? 

Aktivt arbete med t ex kamratbedömningar

 

5. Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet?

Flera forskare, bland annat Christian Lundahl och Dylan William, menar att den formativa undervisningen ger goda resultat i elevernas kunskapsutveckling och lärande.

 

Presentationer/genomgångar/material

Klicka på länkarna så kommer du till de presentationer som jag visat under lektionerna. Vi kommer att gå igenom andra saker, exempelvis studieteknik, men det kommer främst ske på tavlan och då vi kommer att jobba formativt så kommer det även ske vid behov.

 

Presentationer

Industriella revolutionen --->  https://drive.google.com/file/d/15ccfyObg2FXLbBKhLonjAKKkC8qeJhSy/view?usp=sharing

Industriella revolutionen - bedömning ---> https://drive.google.com/file/d/1QIzeNaPS9k9JwGAcSZhz63NLFF2EVczJ/view?usp=sharing

Amerikanska revolutionen ---> https://docs.google.com/presentation/d/1uhvZE38RKGeOOtSd-fBfd7JN64UdlAQaFrW8Ck9gvWs/edit?usp=sharing

Franska revolutionen ---> https://docs.google.com/presentation/d/1cpN2AVZA63-v_EBDdwofEVY36m4_lgrulv-zb5-T7Ls/edit?usp=sharing

 

 

Material (används till examinationsuppgiften)

Lärobok: Historia 7-9 (finns även på Inläsningstjänst)

SO-rummet: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet

Globalis: https://www.globalis.se/

SCB, "Sverige i siffror": http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/

Sambandsord: https://drive.google.com/file/d/1-BNbWFU5J3sRCTy3S97AqlPvAB0zJN1i/view?usp=sharing'

 

 

 

Bedömning och redovisning

Nedan kommer examinationen i sin helhet. Utöver den så tar jag med allt du visar, muntligt och skriftligt i min bedömning.

 

Inlämning Revolutioner 7-9När är deadline?

 

Färdigt: Fredag 30 november

 

Hur ska det lämnas in?

 

Då jag är intresserad av all din förståelse och kunskap i arbetsområdet så väljer du det alternativ som är bäst för dig. Meddela mig så fort du bestämt dig.

 

Alternativ:

 

  • Skriftlig inlämning - Du skriver ner dina resonemang i ett Googledokument som delas med mig. Döp dokumentet till “INREVDITTNAMN”.

  • Muntlig redovisning - Du svarar på frågorna muntligt för mig. Dock måste du göra ett skriftligt manus i punktform som du såklart får ha med dig. Manuset skapar du som ett Googledokument som du döper till “INREVDITTNAMN”.Vad kommer läraren att bedöma?

 

Nedan kan du se en kortfattad förklaring till vad som kommer bedömas. Det är oerhört viktigt att du frågar om kunskapskraven är svåra att förstå.

 

I det här arbetsområdet så kommer jag bedöma dina förmågor utifrån tre kunskapskrav:

 

1.Hur goda dina kunskaper om revolutioner är.

 

E = grundläggande kunskaper

C = goda kunskaper

A = mycket goda kunskaper

 

2.Hur väl du förklarar orsaker till och konsekvenser av olika revolutioner.

 

(Underbyggt = hur väl du använder fakta som stöd i ditt resonemang. Utvecklat = hur väl du sätter ihop fakta kring orsaker och konsekvenser till en helhet)

 

E = enkla och till viss del underbyggda resonemang

C = utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang

A = välutvecklade och väl underbyggda resonemang

 

3. Hur väl du förklarar revolutionernas påverkan på världen då och idag.

 

E = enkla samband (lätta att se och enkel förklaring i något led. Ex. A ←→ B)

 

C = förhållandevis komplexa samband (svårare att se och förklaring i flera led. Ex. A← → B ← → C)

 

A = Komplexa samband (svårare att se och förklaring i flera led. Ex. A← → B ← → C ← → A)

 

 

Frågeställningar

 

Industriella revolutionen

 

Förklara varför förändringarna inom jordbruket var viktiga för att den industriella revolutionen skulle äga rum.

 

Förklara på vilka sätt den industriella revolutionen medförde en globalisering.

 

Välj 2 av kategorierna nedan och förklara hur de utvecklas från jordbrukssamhälle till industrisamhälle till IT-samhälle (idag).

 

Barnarbete Yrken “Indelning” av människor

 

Uppfinningar Tid Urbanisering Utbildning
Amerikanska och franska revolutionen

 

Redogör för orsakerna till den amerikanska revolutionen.

 

Förklara varför och hur den amerikanska och franska revolutionen hänger ihop.

 

Förklara  samband mellan amerikanska/franska revolutionen och vår värld idag.

 

 

Matriser

Hi
Revolutioner - 7-9

E
C
A
Kunskaper
Hur väl du visar dina kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om revolutioner
Eleven har goda kunskaper om revolutioner
Eleven har mycket goda kunskaper om revolutioner
Analys - Orsaker och konsekvenser
Hur väl du använder dina kunskaper för att visa på orsaker till och konsekvenser av olika revolutioner.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av olika revolutioner
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser olika revolutioner
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av olika revolutioner
Analys - Samband
Hur väl du kan visa på olika samband mellan olika tidsperioder. Ex. jordbrukssamhälle - industrisamhälle.
Eleven kan undersöka hur världen utvecklades under 1700-1900 och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka hur världen utvecklades under 1700-1900 och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Eleven kan undersöka hur världen utvecklades under 1700-1900 och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: