Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbärets förskola Lokatten

Skapad 2018-10-30 13:50 i Körsbärets förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barnen att utvecklas i på Körsbärets förskola. Lärmiljön är designad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärandeprocesserna. Varje barn ska uppleva glada och utvecklande dagar i vår förskola!

Innehåll

Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet

På Körsbäret betyder det:

Utveckling och lärande hänger samman med kunskap

Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former
- Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet –
Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar
kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera
(Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7).

Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapssökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Öppenhet är grunden för normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8).
Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg.

Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningssätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i.

Barn som har inflytande vågar vara innovativa

”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen)
Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9).

Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

 

Rubrik

 

1. Var är vi? (Nuläge)

Från terminens start har vi fått nya yngre barn. Ny förskola och nytt arbetssätt som innebär nya rutiner och tillgång till nya olika lärmiljöer som vi behöver lära känna och landa i. Vi har barn i olika åldrar därför har vi anpassat våra lärmiljöer och aktiviteter så att varje barn kan utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och intressen. Vi ser en nyfikenhet, behov och intresse av att utveckla den språkligamedvetenhet enskilt och i grupp. Vi ser i våra samlingar att vi behöver något gemensamt att samtala om och något vi vill involvera föräldrarna  (både nya och gamla) för att få en dialog mellan hemmet och förskolan. 

2. Var ska vi?

Se prioterande mål nedan.

Målkriterier:

1. Våga berätta om sin helg tillsammans med Baddy inför hela gruppen:

2. Spontant få fram ett samtal med eller om Baddy utan en pedagog inblandning.

3.- Lyssna på varandra

-  Trösta varandra

-  Kunna visa empati

-  Kunna sätta ord på och utveckla sina känslor

-  Kunna hjälpa varandra utan att pedagogerna säger något . Ex dela maten till en kompis, hälla upp mjölk/ vatten , plocka upp pärlor som någon tappat .

- Vänta på sin tur

- Dela med sig

- Våga säga nej till både barn och vuxna

- Visa ömhet och omsorg om våra småkryp- Att barnen värnar om våra saker vår miljö, ska vara försiktiga med våra leksaker och sakervi gjort tillsammans. Att ha viljan att laga när något gått sönder.

 

 

3 Hur gör vi ?

 - Vi har börjat med projektet ” berätta för mig ” som är kopplat till vårt avdelningsnamn . Där Lokatten Baddy får följa med varje barn hem en helg och vara med på deras äventyr med alla sina nya kompisar som han har fått. Efter helgen tillsammans med Baddy får barnet med hjälp av bilder som / föräldrarna skickat till oss. Och dom återberättarom sitt äventyr tillsammans med Baddy. Vi utgår alltid från barnets egen förmåga när dom ska berätta in för sina kompisar i samlingen , då kommer Baddy in som ett stöd och dom känner sig trygga .trygga. 

- Vi lär oss nya rimord med tecken som stöd, sammansatta ord och nya ramsor för att utveckla barnens ordförråd och språklig medvetnenhet.

- Vi andvänder oss av Ipaden vid olika tillfälle för att söka nya barnsånger/ ramsor och där är barnen är aktivt  med och väljer vad vi ska sjunga t.ex göra djurens läten .

- Vi läser kompisböckerna 

- Vi reflekterar  och samtalar tillsammans med barnen om deras dokumentationer 

-  Vi läser boken ” Nej sa lilla P”. Som handlar om att kunna säga NEJ. 

-  Vi samtala med barnen om hur vi gör med våra leksaker , hur vi är mot varandra . Baddy är alltid med i stora samlingen och i våra smågrupper .

- Barnen lär sig av varandra som t.ex empati, trösta och säga förlåt .

- Vi uppmuntrar barnen att lära av varandra . 

 

 

4. Hur blev det ?

Vi kommer att göra en slutgiltig utvärdering maj 2019

 

Obsevationer 

Dokomentation

Fråga barnen

Barnen berättar spontant

 

 

 

 

Stödtexter som inte ska vara synliga

Texterna nedan är hjälptexter för att förtydliga förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

 

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8När ni gjort klart er pedagogiska planering tilldelar ni den till er avdelning. Därefter kopplar ni till den pedagogiska planeringen varje gång ni dokumenterar utifrån planeringen, dvs när ni se effekter av era planerade insatser. (blogg/lärlogg)

 

Era reflektioner kan med fördel göras i en personalgrupp. I personalgruppen skapas ett blogginlägg som syftar till att fungera som reflektion och analys av ert arbete, detta inlägg kopplas till den pedagogiska planeringen som finns tilldelade hos barnen.
Nedan finner ni några instruktionsfilmer kring hur ni kan använda pedagogisk planering på er förskola.

 

Hur skapar och tilldelar du en pedagogisk planering?

Hur kopplar du ett blogginlägg till en pedagogisk planering?

Hur skapar du en personalgrupp? (Till administratören)

Reflektion i personalgruppen

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: