Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Transporter och kommunikation 5

Skapad 2018-10-30 14:12 i Kareby skola Kungälv
På vilka olika sätt kan vi ta oss fram? Bil, båt, buss, moped, flygplan och så vidare skulle du troligtvis säga. Finns det likheter mellan våra transportmedel? På vilka olika sätt kommunicerar vi med varandra? Vad har hjulet, som uppfanns för länge sedan, för påverkan på vårt vardagsliv?
Grundskola 4 – 6 Svenska Samhällskunskap Teknik
Under kommande veckor V 45-48 ska vi jobba med transport och kommunikation. Jämför på vilket sätt vi reser idag, och hur man reste förr innan det fanns bilar, flyg, buss och tåg.

Vilka sätt kan vi kommunicera mellan varandra? Kan kommunikation kopplas samman med teknik?

Hjulet har inte alltid funnits. Har du på något vis använt dig av hjulet idag? Hur skedde transporter innan hjulet var uppfunnet?

Hur gör man idag om man vill flytta på en stor sten? Hur gjorde man förr?

Vad är skottkärran bra för när det gäller transport? Här ska du få veta vad en hävstång är.

Begrepp såsom lutande planet ska vi prova på.

Innehåll

Följande förmågor arbetar vi med i arbetsområdet transporter och kommunikation:

 • Analysera
 • Kritiskt granska
 • Söka information
 • Formulera och kommunicera
 • Identifiera
 • Använda ord och begrepp
 • Värdera olika ställningstagande och se dess konsekvenser

Frågeställningar och arbetsområden:

Hjulet är en viktig uppfinning men när uppfanns det? Vad har den haft för betydelse genom tiderna?

Vad är en hävstång för något? Hur används den idag?Vad menas med lutande planet? Hur används det i dag? Kommunikation är förknippat med hur vi förmedlar oss med varandra samt hur vi färdas.Hur färdades man från Göteborg till Stockholm för 50 år sedan?Fanns det något som var bättre förr? Finns det något som är bättre idag? Motivera!Vilka olika färdsätt kan vi välja på idag? Vad kostar var och en av dessa?Vilken miljöpåverkan sker med respektive färdsätt?Kan du och jag göra något för att förbättra för denna påverkan? Vad i så fall?Vad behövs i vårt samhälle för att alla fordon ska kunna köras, jag menar för att allt ska fungera?Hur lastas lasten in i fordonen? Vilka sätt finns? Hur gjorde man för 50 - 100 år sedan?Fraktades det olika varor då mot nu? Vilka i så fall?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Sv Sh Tk
Transporter och kommunikation

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Analysera och kritiskt granska
Min förmåga att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor kring våra transporter med tanke på människa, samhälle och miljö.
Jag kan ange någon fördel eller nackdel. Detta gör jag på ett enkelt sätt.
Jag kan ange någon fördel och nackdel och här kan jag se någon likhet mellan några transportsätt.
Jag kan ange både fördelar och nackdelar och även ange likheter och skillnader mellan dessa. Jag beskriver mina tankar på ett utvecklat sätt.
Jag kan ange både fördelar och nackdelar och även ange likheter och skillnader mellan dessa. Här gör jag kopplingar till andra aspekter. Jag beskriver mina tankar på ett välutvecklat sätt.
Söka information
Min förmåga att söka information om transporter och kommunikation. Min förmåga att se om källan är trovärdig eller ej.
Jag kan söka information med visst stöd i litteratur och via internet. Jag ser inte om källan är trovärdig.
Jag söker information på egen hand. Jag ser inte alltid vilka källor som är trovärdiga.
Jag söker information på egen hand. Jag ser om källorna är trovärdiga.
Jag söker information på egen hand och ser om källorna är trovärdiga. Jag jämför olika källor med varandra och använder "de rätta" med uttalade motiv.
Formulera sig i tal och skrift
Min förmåga att skriva och tala så att andra förstår mina tankar.
Jag skriver eller talar om mina åsikter på ett enkelt sätt. Det innebär att jag inte delger vad jag bygger dessa på.
Jag skriver och talar om mina åsikter på ett enkelt sätt. Det innebär att jag inte delger vad jag bygger dessa på.
Jag skriver och talar om mina åsikter på ett utvecklat sätt. Det innebär att jag uttalar mina åsikter och får fram vad jag bygger dessa på.
Jag skriver och talar om mina åsikter på ett välutvecklat sätt. Det innebär att jag säger mina åsikter och får fram vad jag bygger dessa på. Jag gör även kopplingar till andra liknande frågor i mitt resonemang och i mina skriftliga alster.
Identifiera tekniska lösningar
Min förmåga att redogöra för vad hävstång och lutande planet är samt när och hur de används.
Jag kan redogöra enkelt för detta. Jag behöver stödfrågor.
Jag kan redogöra enkelt för detta på egen hand.
Jag kan redogöra för detta på ett utvecklat sätt d v s jag kan ge flera exempel på när dessa används och ange dess fördelar. Jag kan även illustrera detta på egen hand.
Jag kan redogöra för detta på ett välutvecklat sätt d v s jag kan ge flera exempel på när dessa används och ange dess fördelar. Jag kan dessutom ange vilka andra tekniska lösningar som har dessa som grund i sin konstruktion.
Samla information
Min förmåga att samla information om antal fordon på E20 genom att föra tydliga anteckningar.
Jag kan föra enkla anteckningar över antalet fordon på E20. Jag behöver förklara hur jag har gjort min undersökning för att andra ska förstå.
Jag kan föra anteckningar över antalet fordon på E20. Här är det lätt för andra att avläsa mitt resultat eftersom det är tydligt.
Tolka data - göra tabell
Min förmåga att tolka diagram och data i tabeller i t ex tidtabeller samt att göra egna tabeller utifrån information om antalet fordon på E20.
Jag kan tala om VAD man ser i ett diagram och i en tabell. Jag kan med hjälp läsa ut informationen och/eller resultatet.
Jag kan läsa av information i ett diagram och i en tabell. Jag vet hur lång tid det tar att åka buss eller tåg från en plats till en annan.
Jag kan göra en egen tydlig tabell som illustrerar antalet bilar på E20. Jag kan med noggrannhet göra ett diagram där staplarna är korrekt utförda och med alla data inskrivna. Jag kan ange hur lång tid det tar att åka buss eller tåg från en plats till en annan samt vilka alternativ som finns att åka på olika tider.
Jag kan skriva en tabelltext där resultatet framkommer utifrån min egenhändigt gjorda tabell eller diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: