Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stenen MaB fsk läsår 2018/2019 NORMER OCH VÄRDEN

Skapad 2018-10-31 08:22 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman och Nyvångs förskolors utbildning arbetar vi med NORMER OCH VÄRDEN som grund för att medvetet påverka och stimulera barnen att förstå och införliva vårt samhällets gemensamma värderingar.

Innehåll

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Normer och värden (genom ett gemensamt projekt)

Värdegrundsarbetet ska genomsyra allt vi gör och ligga som en stadig grund i utbildningen. I vårt projekt "Välkommen!" är målet att synliggöra det globala framtidsperspektivet i utbildningen. Utbildningen ska förmedla och förankra människors rättigheter samt de grundläggande demokratiska värden som samhället vilar på.

- Skapa varmt, öppet och välkomnande klimat på Mandelblomman

- Vi vill synliggöra att olika kulturer finns på förskolan, lyfta mångfalden som rikedom

- Vi vill att förskolan aktivt och medvetet ska främja barnens lika rättigheter och möjligheter

- Möjliggöra utrymme för alla barn att mötas, leka och lära tillsammans

- Arbetet ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet med delaktighet, respekt och förståelse (demokratiskt förhållningssätt)

 

 

 

Syfte:

Vi arbetar med att förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Genom projektarbetet skapar vi en varm och välkomnande känsla vid nya möten oavsett det gäller nya barn på förskolan, nya föräldrar eller nya kollegor.

Genom projektet öppnar vi upp utbildningen för positiva och lärorika möten. Kännedom om olika kulturer bidrar till att alla bemöts med respekt och förståelse för varandra. Alla tänker, handlar och har olika förståelse, vilket ska ses som en rikedom. Utbildningen får ett tryggt och varmt klimat, som gynnar utveckling och lärande.

 

Var befinner vi oss idag?

Vi är många nya i gruppen, både barn och vuxna. VI har arbetat med att få trygghet gruppen och hitta "vi-känslan".

Vi har stöttat barnen i att hitta nya vänner genom olika gruppkonstellationer.

Vi försöker synliggöra att olika kulturer finns i gruppen.

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

 

 Genom VÄLKOMMEN- projektet kommer vi arbeta med våra fysiska miljöer, bemötandet och mångfalden.

- Den fysiska miljön ska kännas varm och välkomnande - ett gemensamt arbete barn/vuxna tillsammans

- Vi kommer att arbeta med respektfullt bemötande, allas lika värde och att allas tankar/idéer är lika värdefulla

- Se över vilka rutiner/material vi har för nyanställda, föräldrar, kollegor och barn. Det är viktigt att känna en tydlighet och trygghet i detta

- Arbeta med barnkonventionen

- Aktivt arbete i värdegrunds-gruppen med gemensamma aktiviteter

- De vuxna blir viktiga förebilder

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

 

Barnen visar omtanke och respekt mot varandra, genom att de hjälper varandra, bjuder in till lek, kramar varandra. Barnen har förstått att det är viktigt att dela med sig och att vänta på sin tur. Barnen visar trygghet och vågar vara sig själv i gruppen.

4. Metodval för att synliggöra effekter 

 

- Reflekterande samtal tillsammans med barnen

- Vi arbetar med material från UNICEF

- Stöd av barnrättsstrateg

- Har en aktiv värdegrundsgrupp

- Uppföljning med pedagogisk dokumentation, utvärdering

- Stöd av litteratur

-Trygghetsböcker

 

 

 

 

 

 

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: