Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magneter och motorer, NTA,Fyrköverskolan

Skapad 2018-10-31 08:50 i Fyrklöverskolan Hedemora
I temat undersöker elever egenskaper hos magneter och hur magneter och elektricitet hänger ihop.
Grundskola 5 – 7 Teknik Fysik
Under några veckor kommer du att få stifta bekantskap med ett mycket intressant naturvetenskapligt fenomen, nämligen magnetism.

Magnetism hjälper oss att hitta rätt på de stora haven eller när vi orienterar på land. Den får inte bara oss människor att hitta rätt, utan också vissa djurarter.

Utan magnetism skulle vi inte kunna framställa några större mängder elektrisk ström.

Innehåll

Syfte

I tema Magneter och motorer ska du få möjlighet att utveckla följande förmågor:

-Genomföra systematiska undersökningar av magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper

- Beskriva och förklara magneters, elektromagneters,  egenskaper och funktion med hjälp av begreppen attrahera, repellera, magnetiskt fält, permanentmagnet, tillfällig magnet, magnetisk styrka, elektromagnetiskt fält, rotation och elektrisk energi

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör hur magnetism och elektromagnetism kan användas i hemmet, i samhället och i naturen.

- Diskutera vad upptäckten av magnetism och elektromagnetism haft för betydelse för människans levnadsvillkor

- Analysera hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda för att fungera

- Analysera hur föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneter (t ex kompassen, elmotorn) förändrats över tid

- Resonera om föremål och tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön

Konkretisering av mål

Under arbetet med temat kommer du att få möjlighet att:

- Undersöka magneters egenskaper utifrån begreppen attrahera och repellera

- Undersöka hur magneter kan användas för att avgöra om andra föremål är magnetiska eller inte

- Undersöka skillnaden mellan permanenta och tillfälliga magneter

- Undersöka vad ett magnetiskt fält är och hur magneter kan användas för att upptäcka dessa

- Systematiskt undersöka en magnets styrka och hur den kan varieras

- Undersöka hur elektriska kretsar ger upphov till ett magnetfält

- Tillverka en elektromagnet och systematiskt undersöka hur dess styrka kan varieras samt diskutera hur elektromagneter kan användas i vardaglig elektrisk utrustning

- Undersöka hur elektrisk ström kan få magneter att rotera

- Läsa om och diskutera magnetismens och elektromagnetismens användning i hemmet, samhället och naturen och vad upptäckten av magnetism och elektromagnetismen innebär för människors levnadsvillkor

Undervisningens innehåll

 Arbetssätt:

I detta tema kommer vi att göra systematiska undersökningar i mindre grupper. Vi kommer också läsa texter,skriva faktatext samt träna på att följa instruktioner och dokumentera.

.

Begrepp

Magnetisk
poler, nord och syd
attrahera
repellera
magnetfält
kompass
elektroner
ström
spole

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig utifrån:

 • ditt engagemang i diskussioner och resonemang 
 • dina laborationer
 • skriftlig diagnos om magneter och motorer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Magneter och motorer, Matris till NTA-lådan med samma namn

FYSIK

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera och genomföra undersökningar av magneters, elektromagneters, elmotorns och generatorns egenskaper och styrka
Eleven behöver stöd för att genomföra enkla undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
Eleven behöver stöd för att jämföra sina och andras resultat
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera dina undersökningar i text och bild
Eleven behöver stöd för att kunna göra enkla dokumentationer
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Ge exempel på och beskriva magnetism och elektromagnetism, elmotorn och generatorn med användning av begreppen attrahera, repellera, magnetiskt fält och magnetisk kraft, elektromagnetiskt fält, rotation och elektricitet .
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

TEKNIK

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beskriva och ge exempel på hur några tekniska lösningar med magneter och elektromagneter är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att den ska fungera
Eleven behöver stöd för att beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara på enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Resonera om hur tekniska lösningar med magneter och elektromagneter förändrats över tid
Eleven behöver stöd för att föra enkla resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid
Resonera kring tekniska lösningar med magneter och elektromagneters fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljö
Eleven kan ännu inte föra enkla resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: