Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 18/19 år 6

Skapad 2018-10-31 08:56 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att träna simning och livräddning på Furulundsbadet, orientera i skidbacken och på "Slingan", skridskor på isbanan,göra olika inomhusaktiviteter i idrottshallen t ex lekar,dans och hinderbana. Vi ska dessutom ha teoretiska lektioner i bl a Hälsa och livsstil.

Innehåll

 • Simning och livräddning: vi kommer att vara på Furulundsbadet och träna på simning,livräddning.
 • Orientering: vi övar på olika kortbanor i skidbacken och stjärnorientering på "Slingan" för att avsluta med en längre orienteringsbana på densamma.
 • Hälsa och livsstil: vi kommer att ha teoretiska lektioner i ämnet: Vad är hälsa? och Förebyggande av skador och Allemansrätten (vt-19)

      Bedömning

 • Bedömning sker kontinuerligt på idrottslektionerna hur väl du anpassar dina rörelser till aktiviteten både inom och utomhus (även på badet)
 • Vi kommer även att ha ett skriftligt läxförhör i Vad är hälsa? och Förebyggande av skador och Allemansrätten (vt-19)

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Er - Idrott och hälsa år 6 - 18/19

E
C
A
Delta och anpassa rörelser
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten. - Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer t ex innebandy, olika hinderbanor, olika lekar redskapsgymnastik och racketsporter. Du anpassar dina rörelser på ett ganska bra sätt till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten. - Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer t ex innebandy, olika hinderbanor, olika lekar redskapsgymnastik och racketsporter. Du anpassar dina rörelser på ett bra sätt till aktiviteten.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. - Du kan vara med i lekar, spel och idrotter i olika miljöer t ex innebandy, olika hinderbanor, olika lekar redskapsgymnastik och racketsporter. Du anpassar dina rörelser på ett mycket bra sätt till aktiviteten.
Orientera sig
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. - Eleven har kännedom om ett flertal karttecken och kan orientera sig runt en bana med ett fåtal kontroller, t ex en stjärnorientering.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. - Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i för eleven bekant miljö ("Slingan") och med relativt stort antal kontroller.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. - Eleven kan med god säkerhet orientera sig i för eleven bekant miljö ("Slingan") med ett större antal kontroller.
Simma
Eleven kan simma 200 meter, varav 50 meter i ryggläge.
Hantera nödsituationer i och vid vatten
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. - Eleven kan kasta och /eller simma ut med en livboj till en nödställd och föra denna person i säkerhet.
Förebygga skador
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippande med lekar, spel och idrotter. - Du kan beskriva på ett enkelt sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du förebygger skador på ett ganska bra sätt.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippande med lekar, spel och idrotter. - Du kan beskriva på ett enkelt sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du förebygger skador på ett bra sätt.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippande med lekar, spel och idrotter. - Du kan beskriva på ett enkelt sätt vilka risker som hör ihop med fysiska aktiviteter. Du förebygger skador på ett mycket bra sätt.
Samtala om aktiviteter, hälsa och förmåga
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. - Du kan utvärdera fysiska aktiviteter du varit med om på ett enkelt sätt. - Du diskuterar på ett enkelt sätt hur aktiviteterna, mat och andra saker påverkar hälsa och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. - Du kan utvärdera fysiska aktiviteter du varit med om på ett utvecklat sätt. - Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur aktiviteterna, mat och andra saker påverkar hälsa och den fysiska förmågan.
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. - Du kan utvärdera fysiska aktiviteter du varit med om på ett välutvecklat sätt - Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur aktiviteterna, mat och andra saker påverkar hälsa och den fysiska förmågan.
Takt och rytm
Vt-19
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm. - Du kan röra dig i dans och träningsprogram så att det passar ganska bra till musiken och situationen. -Du behärskar några enstaka (2-3) övergångar mellan rörelserna i en koreografi. -Du sätter enklare steg med benen och kan använda rummet i olika riktningar
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt och rytm. -Du kan röra dig i dans och träningsprogram så att det passar bra till musiken och situationen. -Du behärskar ett flertal övergångar (3-5) mellan rörelserna i en koreografi. -Du klarar sammansatta steg. - Du sätter stegen med benen och i stor utsträckning får du med armarna. -Du använder rummet i olika riktningar
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven väl sina rörelser till takt och rytm. - Du kan röra dig i dans och träningsprogram så att det passar mycket bra till musiken och situationen. -Du rör dig med väl koordinerade rörelser. -Du sätter stegen med benen och armarna. -Du använder rummet i olika riktningar
Anpassa aktiviteter ute
Vt-19
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. - Allemansrätten - Isbanan
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. - Allemansrätten - Isbanan
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. - Allemansrätten - Isbanan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: