Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1, 2018-2019

Skapad 2018-10-31 10:49 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
F-1 D Toråsskolan Arbetet sker löpande under hela läsåret. Ofta tematiskt där andra ämnen som svenska, bild, idrott, matematik och SO vävs in.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Läsårsplanering i NO, som är ett samlingsämne i åk 1-3 för de naturorienterande ämnena biologi, kemi och fysik

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

I NO arbetar vi återkommande under hela läsåret med tema Året runt i naturen. Då lär vi om naturen och vad som händer under de olika årstiderna. Vi lär om djur och växter och deras livscykler. Årstiderna kopplas till ämnet SO då vi lär om olika högtider och traditioner. Liksom till matematik då vi arbetar med tid.

Vi arbetar också återkommande med tema Kropp och hälsa. Då lär vi om betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Detta kopplas till ämnet idrott och hälsa. Vi lär oss också om människans yttre kroppsdelar och sinnen, samt något om ljud och ljus.

Vi prövar att göra enkla experiment och undersökningar och bekantar oss då i enkel form med arbetsformen hypotes, resultat och slutsats.

NO-ämnet kopplas mycket till ämnet svenska då vi läser faktaböcker, ser på filmer, skriver faktameningar, gör tankekartor, samtalar och återberättar. De är också kopplade till ämnet bild när vi lär genom att skapa bilder med olika tekniker och material.

Undervisningen i NO syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva, naturen och omvärlden. Eleverna ska få möjlighet att utveckla följande förmågor i NO:

 • att genomföra systematiska undersökningar i NO
 • att använda NO- begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

Mål i NO för åk 1

 • Du berättar vad de olika årstiderna heter och hur de följer på varandra. Du beskriver också något som kännetecknar varje årstid
 • Du deltar i samtal om hur och varför växter förändras under årstiderna och hur djur anpassar sig efter årstiderna.
 • Du känner igen och namnger några växter och djur i vår närmiljö. Du beskriver enkelt hur några djur lever.
 • Du beskriver livscykeln hos någon växt och något djur
 • Du sorterar några olika djurarter efter vilken typ av djur det är såsom däggdjur, fåglar, kräldjur, fiskar och insekter. 
 • Du lär dig om människokroppens yttre delar och om våra sinnen
 • Du lär dig om saker som påverkar våran hälsa såsom motion, mat, sömn, hygien och sociala relationer
 • Du har fått bekanta dig med begreppen tyngdkraft, friktion, balans och jämvikt i relation till lek och rörelse
 • Du har fått bekanta dig med begreppen atom, molekyl
 • Du känner till att vattnet kan anta olika former
 • Du deltar aktivt i klassens gemensamma fältstudier i närområdet.
 • Du deltar aktivt i klassens gemensamma experiment och undersökningar
 • Du kan dokumentera med bilder och ord något om vad vi lärt oss
 • Du har fått lyssna på någon berättelse eller myt  som handlar om naturen och människan

Hur arbetar vi?

Se faktafilmer för barn. Efterarbeta genom att samtala och dokumentera. Vi dokumenterar med bilder och med text. Ofta skriver vi text gemensamt. Ibland skriver barnen enkla faktatexter på egen hand eller parvis.

Olika bilduppgifter och arbetsuppgifter att göra individuellt eller i grupp. Till exempel bilduppgifter om djur, växter och årstider, sorteringsövningar med årstider och med olika djurtyper, naturlycko och naturspel.

Naturspaningar i vårt närområde. Titta på träd och växter tillsammans. Barnen får olika uppdrag att göra i grupp.

Läsa faktaböcker om djur och sedan skriva enkla faktatexter.

Experiment och undersökningar i grupp om vatten, sinnena och om friktion och jämvikt

I det dagliga arbetet, vid lunchen, idrotten och utevistelsen uppmärksammar vi betydelsen av kost, hygien, fysisk aktivitet och sociala relationer för att må bra.

Återkommande samtala om vad vi sett och lärt oss.

 

Hur visar du vad du lärt dig?

Du får namnge olika växter och djur när vi är ute i naturen och när vi ritar eller tittar på bilder och filmer om djur och växter.
Du får berätta om vad du lärt dig genom att rita, samtala och skriva enkla texter på datorn.
Du får tillsammans med andra sortera ordkort och bilder utifrån årstiderna. Du sorterar också bilder av djur efter djurtyp.

Du deltar i våra undersökningar och experiment om vatten, sinnena och på lekplatsen

Vad bedömer vi?

Att du kan återge och samtala om delar av det vi lärt oss, utifrån målen i åk 1. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: