Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1, 2018-2019

Skapad 2018-10-31 11:42 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
F-1D, läsåret 2015-2016
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Läsårsplanering i SO, som är ett samlingsämne i åk 1-3 för de samhällsorienterande ämnena geografi, religion, historia och samhällskunskap.

Innehåll

Vad arbetar vi med?

 

I SO-ämnet arbetar vi mycket med olika livsfrågor, normer och regler, demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. Vi arbetar också med miljöfrågor utifrån elevens vardag. Mycket av detta vävs också in i det dagliga arbetet, i klassråd och i svensk-ämnet. 

Vi bekantar oss med ämnet religion och de tre religionerna kristendom, judendom och islam. Vi arbetar under året med olika kristna högtider och traditioner. Vi bekantar oss också med några berättelser ur bibeln och ur den nordiska mytologin.

Vi bekantar oss med kartan, världsdelarna och jordgloben i några olika sammanhang. Liksom om några yrken och centrala samhällsfunktioner i närområdet. Utifrån barnlitteratur och filmer samtalar vi om hur man levde förr och jämför med vår tid. 

Mål i SO för åk 1:

 • Du har kunskaper om hur ett möte (ex.vis klassråd) går till
 • Du känner till de normer och regler som finns på skolan och några grundläggande regler och normer i samhället i stort.
 • Du tränar ditt samspel med andra och förmågan att samarbeta.
 • Du har kunskaper om begreppen nutid, dåtid, framtid 
 • Du prövar dig i att uttrycka en åsikt och ett ställningstagande.
 • Du har fått bekanta dig med närmiljön och kan ge exempel på något yrke och verksamhet i närområdet.
 • Du har fått bekanta dig med de tre största religionerna kristendom, judendom och islam och kan ge exempel på en religiös högtid,symbol och berättelse
 • Du återger i mycket enkel form delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln och samt i någon berättelse om gudar och hjältar från nordens mytologi.
 • Du kan ge exempel på någon världsdel, något världshav samt någon plats som är betydelsefull för dig.
 • Du känner till de fyra väderstrecken och fått bekanta dig med olika kartor och jordgloben
 • Du har ökad kunskap om barns rättigheter (Barnkonventionen).

Hur arbetar vi?

 • Läsa, se på filmer och titta på bilder ur böcker och websidor om FN och barnkonventionen. Lyssna på appen Barnens rätt på ipad. Samtala om vad vi hört och sett och relatera till vår vardag. Måla bilder om det vi lärt.
 • Se filmer om vänskap och demokrati. Utifrån dem samtala om olika livsfrågor och koppla det till vår vardag.
 • Samtal och övningar där vi tränar på att samarbeta och uttrycka tankar, känslor och åsikter
 • Enkla klassråd där vi samtalar, tränar på att rösta och beslutar saker gemensamt som rör klassen. Koppla till Elevrådets arbete.
 • I den dagliga verksamheten visa och samtala om hur vi kan behandla varandra hjälpsamt, respektera varandras olikheter, låta alla vara med, lösa konflikter, lyssna och säga ifrån, samt ta ansvar för egna handlingar. Vi utgår då från skolans gemensamma kärnvärden och förhållningssätt.
 • I den dagliga verksamheten visa och samtala om skolans och klassens regler. Vid behov skriva ner gemensamma överenskommelser om hur vi gör i olika klassrums- och rastsituationer.
 • Samtala om olika högtider och traditioner under året. Uppleva dem konkret till exempel genom att pyssla och tända adventsljus och öppna adventskalender, gå på "påskäventyr", sjunga och lyssna på julsånger och Luciasånger, måla julkort och påskkort.
 • Faktafilmer om olika traditioner och deras historia i samband med högtider. 
 • Studiebesök i kyrkan och den gamla bakstugan
 • Berättelser ur Barnens bibel och från den nordiska mytologin, Efteråt samtalar vi om handlingen och återger valfria delar med bilder.
 • Vi samtalar om att det finns olika religioner, t.ex. kristendom, judendom och islam och att många av berättelserna är gemensamma. Ser faktafilm för barn om religion.
 • Gemensamt studera världskartan och jordgloben. Titta på världsdelarna och leta upp platser (länder och städer) av intresse för eleverna. 
 • Gemensamt jämföra jordgloben och världskartan. Även jämföra Världskartan med Europakartan och Sverigekartan.
 • I olika sammanhang träna på att känna igen och namnge världsdelarna, liksom att känna igen och hitta sitt eget land på kartan. 
 • Tema "världen runt" - ämnesövergripande
 • Genom skönlitteratur och filmer få bekanta sig med hur människor levde förr i tiden. Samtala om begreppen dåtid, nutid och framtid i olika sammanhang under året.

Hur visar du vad du lärt dig?

Genom att du deltar aktivt i samtal och gemensamma övningar. Genom att du berättar, ritar och skriver om vad du lärt dig.

Vad bedömer vi?

Att du kan återge och samtala om delar av det vi lärt oss, utifrån målen i åk 1.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: