Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kejsaren av Portugallien

Skapad 2018-10-31 12:55 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Gymnasieskola
Läsa klassboken samt skriva läs-logg till.

Innehåll

Hej klass 07,

Alla ska nu läsa aktivt, i romanen "Kejsarn av Portugallien". Läs den gärna högt, delar av den, för någon så får ni även träna  muntligt. Den ska vara klar och läst till fredag  vecka 46. Då ska vi ha diskussioner i grupper om den samt se filmen. Ni ska även skriva läs-logg i den lilla boken ni fick speciellt för det.

Lycka till!

 

Uppgifter

  • Ej namngiven

Matriser

Bygga svenska 7-9; LÄSA (steg 1-5)

Observationspunkter för Läsa, åk 7-9

Observationspunkterna för läsning utgår från olika aspekter av en elevs förmåga att • avkoda och analysera text • skapa mening i text • kommentera och reflektera över text – granska och värdera text • tolka och använda multimodala resurser (det vill säga resurser som fungerar som ett komplement till den skrivna texten, till exempel bilder, ljud, tabeller och diagram).
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Koppling mellan ljud och symbol
Eleven är bekant med kopplingen mellan ljud och symbol i det svenska språket och visar det genom att läsa ljudenligt stavade ord högt
Texters syften och funktion
Eleven vet att olika texter kan ha olika syften och visar detta i samtal om olika texters övergripande funktion
Eleven reflekterar över texters funktion och svarar på frågor som "Vad är syftet med texten?" "I vilka sammanhang kan man hitta den här typen av text?"
Eleven kan utmana föregivettagna antaganden i en text och reflektera över textens funktion, till exempel "Varför står det på ett visst sätt och inte på ett annat?" "Vilken information får respektive får vi inte?" "I vilka sammanhang skulle man kunna hitta en sådan här text?"
Texters huvudinnehåll
Eleven identifierar huvudinnehållet i texter och svarar kortfattat på frågor som "Vad handlar texten om?" "Vilka personer finns med i boken?"
Eleven återger med stöttning huvudinnehåll och enkla händelseförlopp i texter med ett för eleven i huvudsak känt ordförråd.
Eleven återger texters huvudinnehåll självständigt eller med stöttning beroende på textens längd och svårighetsgrad.
Eleven kan urskilja det väsentliga innehållet i olika typer av texter som ingår i undervisningen och visar det genom muntliga eller skriftliga sammanhängande och självständiga sammanfattningar.
Ord och uttryck
Eleven kan förklara och omformulera ord, meningar och avsnitt i en text och svara på frågor som "Vad hände här?" "Vad betyder det?" "Hur kan man säga det med andra ord?"
Eleven kan förklara och omformulera ord, meningar och avsnitt i en text även när det kräver en viss förstå- else av nyanser och preciseringar. Eleven kan i relation till en text svara på frågor som "Vad hände här?" "Vad betyder det?" "Hur kan man säga det med andra ord?" "Vad tyckte de om det nya stället?" "Vad i texten/ vilka ord visar det?"
Eleven uppfattar i viss mån värderingar, nyanser och humor i texter och tolkar information och svarar på frågor, även när svaren inte direkt går att utläsa av texten.
Eleven tolkar och förstår i allt högre grad metaforiska och idiomatiska uttryck (på jakt efter kunskap, sätter käppar i hjulet) liksom uttryck för stilistisk variation (inse – fatta) samt tolkar information i texter och svarar på frågor även om svaren inte direkt går att utläsa av texten.
Lokalisera och uppfatta information
Eleven lokaliserar explicit information i texter och svarar på enkla frågor som "När börjar innebandyturneringen?" "Var ska klassen samlas?" "Hur många invånare har Sverige?"
Eleven tolkar information i texter och svarar på frågor, även om svaren inte direkt går att utläsa av texten. T.ex: "Varför springer Amina?" "Finns det något i beskrivningen som du tror stämmer också för andra rovdjur?"
Eleven lokaliserar och sammanför explicit information från olika delar av en text, t.ex genom att svara på frågor som "På vilka olika sätt förändrades Sverige på 1800-talet?" eller "Varför valde hon att stanna?"
Eleven uppfattar med stöd av lärarens frågor outtalad information i texter, till exempel utelämnad agent i passiva konstruktioner (det vill säga utelämnad information om vem som utför en handling, t.ex "I april 1861 avlossades det första skottet; kungen avsätts"), eller information som döljs i nominaliseringar av verbet ( t.ex l "Variationen kan bero på olika faktorer som till exempel konkurrens eller jakt. I söder dominerade bomullsodlingen")
Eleven uppfattar på egen hand eller med ett visst stöd av lärarens frågor, outtalad information i texter som till exempel utelämnad agent i passiva konstruktioner eller information som döljs i nominaliseringar av verb
Egna kunskaper och refarenheter samt dra slutsater
Eleven gör relevanta kopplingar mellan texters innehåll och egna kunskaper och erfarenheter för att bekräfta och befästa sin förståelse samt reflekterar över texter och svarar på frågor som "Vad tycker du att de ska göra?"
Eleven kan med stöttning dra slutsatser om orsaker, samband och konsekvenser i olika ämnestexter, till exempel genom att svara på frågor om "sambanden mellan vaccinet, potatisen, befolkningsökningen och emigrationen under 1800- talet".
Förstå och tolka ord samt semantiska relationer
Eleven kan härleda leden i ”genomskinliga” sammansatta ord, det vill säga ord där båda leden har en tydlig koppling till vad de beskriver, till exempel "badkläder", "idrottshall"
Eleven kan i viss utsträckning använda sig av sammanhanget, texten eller delar av ord för att ringa in betydelsen av okända ord i texter.
Eleven använder sig av sammanhanget eller delar av ord för att ringa in betydelsen av okända ord i texter samt uppfattar lexikala referenser, det vill säga referenser inom själva texten.
Eleven uppfattar och förstår betydelsen av uttryck som beskriver orsak, samband och konsekvens (t.ex ledde till, följaktligen, i gengäld, ju mer … desto, på lång sikt, förhållandevis) samt olika jämförande uttryck (samma, liknande) och kontrasterande språkliga uttryck (trots det, till skillnad från, emellertid). Eleven drar självständigt slutsatser utifrån olika ämnestexter samt svarar på frågor om orsak, samband och konsekvens, t.ex sambanden mellan olika händelser i Europa som ledde fram till första världskriget.
Eleven tolkar och förstår en referensbindning som bygger på semantiska relationer mellan ord och fraser i texten, t.ex mellan synonymer och ord med underordnad respektive överordnad betydelse (så kallade hyperonymer och hyponymer) vilket kräver utvecklade och fördjupade lexikala nätverk. Ex på referensbindning med synonymer är "landets befolkning respektive den infödda arbetskraften" och med överordnade respektive underordnade begrepp sporväxter (överordnat begrepp) respektive "ormbunkar, lummer, fräken och mossor" (underordnade)
Bilder, multimodala resurser etc.
Eleven börjar använda bilder och andra multimodala resurser, till exempel pilar och tankebubblor, för att skapa mening i en läst text
Eleven tolkar skrivtecken och grafiska markeringar, till exempel rubriker på olika nivåer, talstreck och citationstecken i dialogtext. Eleven använder också bilder och andra multimodala resurser som en del i sitt meningsskapande
Eleven använder information från bilder, kartor, diagram och tabeller som en del i sitt meningsskapande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: