Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna på Smultronet 2018-19.

Skapad 2018-10-31 13:43 i Kammerslyckans förskola Halmstad
Halmstads mall för Pedagogisk planering i förskolan (PPF)
Förskola
Under läsåret 2018-19 kommer vi fortsätta att arbeta med Babblarna som tema. Vi använder Babblarna som presentatörer för att väcka intresse för de innehåll som vi presenterar för barnen, eller för de intresse som barnen visar oss. ​

Innehåll

Analys

Under läsåret 2018-19 kommer vi att arbeta, i såväl stora som små grupper, med teknik, språk, matematik och naturvetenskap. I vår planering tar vi hänsyn till barnens intressen som t ex att klappa våra namn, tecken som stöd, att mata fåglarna, årstiderna, hjulet, lutande planet, sortera och att bygga högt.

Vi fortsätter även att arbeta med vardagsrutiner och det sociala samspelet i barngruppen genom att visa på turtagning, vara bra kompisar och lyssna på varandra. 

Varför?

Vi har valt att utgå ifrån Babblarna eftersom de står för de grundläggande språkljuden, dessutom är de olika figurerna kopplade till olika strävansmål i läroplanen. Vi såg att vi skulle kunna få in många olika ämnesområden samt vardagssituationer. Vi tänker att de är en god hjälp för att få in värdegrunden, alla är olika men lika viktiga!

Syfte/Mål

För barnen

Vi vill arbeta med gruppen så att de lär sig vara bra kompisar, ta hand om varandra och vara empatiska. Barnen stöttas med verbala uttryck vid konflikter t ex stopp, klappa din kompis. Vi strävar efter att barnen självmant ska använda stopp-handen. När det uppstår en konflikt uppmärksammar vi barnen på deras olika känslor, som ledsen, arg och "glad igen".

Inom matematik inriktar vi oss på rytm och takt, matematiska begrepp som t ex lägesord, räkneramsan och sortera - klassificera.

Att mata fåglar, se vad de äter, hur de bor och årstiderna är några av delarna som vi arbetar med inom naturvetenskapen.

Inom tekniken har barnen fått bekanta sig med det lutande planet under förra läsåret, nu fortsätter vi med hjulet - "De mäktiga fem" ( hjulet, skruven, kilen, blocket och hävstången ).

Språket finns med i alla vardagssituationer och aktiviteter men vi har också mer fokus på rim och ramsor, boktipset, att lyssna på - berätta själv och lusten att läsa - se sig själv som läsare.

Barnen får  känna sig kompetenta, att de kan och lyckas. De får uppleva många olika uttrycksformer såsom skapa med olika material och tekniker, sjunga, dansa, få leka och lära inne och ute, utveckla ett nyanserat språk, bli lyssnad på och få uttrycka sina åsikter. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: