Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt träd och kompistema

Skapad 2018-10-31 16:59 i Gredelby förskola Knivsta
Förskola
Vi ska jobba med värdegrunden och hur man är mot varandra. Vi vill att barnen ska känna trygghet, samhörighet och god kompiskänsla. Vara rädda och måna om varandra. Arbetet kring trädet fortsätter. Vad hittar vi i trädet? Något som som inte varit där tidigare. Vi får se vad det är.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

(Varför har vi valt temat?)

Vi upplever att vår barngrupp behöver träna sig i sin sociala kompetens. Ibland svårt att lyssna på och respektera varandra. Se varandras olikheter och respektera varje individs åsikt och vilja. 

Det förekommer ibland konflikter pga att barnen har vissa svårigheter med T ex turtagning, visa hänsyn, kunna dela med sig mm. Detta är något som alltid är bra att utveckla och synliggöra i arbetet med barnen.

Våran grupp kommer få besök. En figur som är ensam och söker kompisar och sällskap. Hur kan vi hjälpa denna figur? Hur välkomnar vi en ny kompis för att denna skall känna sig välkommen och trygg?

Barnen visar intresse för bokstäver. De ser ”sin bokstav” i sin närmiljö  

Mål

(Vad vill vi uppnå, vilka kompetenser vill vi utveckla?)

Vårt arbete med kompistemat syftar till att få barnen att förstå vikten av att vara en bra kompis. Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna : säga förlåt, dela med sig, vänta på sin tur, lyssna och komma överens, prata om när något inte känns bra, samarbeta, visa sina känslor.

Utveckla empati och förmågan att känna in andra kompisars känslor och deras vilja i lek. 

Utvidga sin egen kompiskrets och bli trygg i att gå utanför den trygga zonen.

Trädet skall följa årstiderna. 

Utveckla intresset och nyfikenhet för bokstäver och det skriftspråket. 

Låta barnen uppleva och prova vardags matematik. 

 

Metod

(Vilka metoder använder vi oss av, hur gör vi?)

Myrgruppen kommer få besök utav någon. Barnen vet inte vad eller vem det är. Trädet kommer att få besök.

Tillsammans välkomnar vi våran gäst och pratar om hur det är att komma till en grupp, leka med nya kompisar, vi funderar på familjen till vår gäst, vad gästen kan tänkas bo, vad tror vi att gästen äter mm. Vad tycker barnen är viktigt i detta. Deras tankar, idéer, nyfikenhet, fantasi utvecklar projektet

Vi använder oss av internet för att söka bilder i vårat arbete.

Vi dramatiserar känslor och uttryck i samvaro med varandra.

Vi delar in barnen i förutbestämda lekgrupper om två till tre barn i varje grupp. Detta för att ”hitta nya” kompisar och lekar i gruppen.

Leka gruppstärkande lekar. 

Synliggöra bokstäver, Läsa och berätta i grupp. 

Synliggöra och sätta ord på matematiska begrepp i vardagen. Spela spel, räkna, sortera, jämföra.

 

Uppföljning och Utvärdering

(Hur gick det, har vi uppnått våra mål, vad var intressant, våra upplevelser kring arbetet)

 

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: