Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Alla får åka med

Skapad 2018-11-01 08:13 i Asplundens förskola Hudiksvall
Förskola
Vi arbetar med boken "Alla får åka med som tema". Genom att utgå ifrån litteraturen vill vi stimulera barnens lust att lära, öka deras språkförståelse, samt främja lekens betydelse för barnens utveckling.

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Litteratur/ "Alla får åka med"

Tidsperiod: Ht-18

Förskolans namn: Asplundens förskola

Grupp: Blåklockan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: Ht-18

Planeringen Upprättad av: Blåklockans pedagoger

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-  Barnens nyfikenhet och lust att leka och lära genom att på ett konkret sätt arbeta utifrån litteratur. Det barnen visar intresse för kommer att ligga som grund för

för innehållet i temat, samt vad vi ser att barnen behöver utveckla.

Vi vill att temat blir levande för barnen i vardagen och eftersträvar att skapa miljöer som stärker barnen i deras utveckling.

Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Normer och värden, dvs. hur barnen samspelar med varandra, hur de tar kontakt med varandra.
Utveckling och lärande, med fokus på samarbete, språk, teknik..


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-  Vi vill att barnen ska känna trygghet i sin egen identitet, vem är jag i förhållande till gruppen, där det också är viktigt att fungera som individ.
Vi vill att barnen ska känna sig delaktiga/inkluderade i ett sammanhang och känna att de är en del av en helhet.
Vi vill stimulera  barnens språkutveckling som är en central del i det lilla barnets liv.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer att utgå ifrån boken "Alla får åka med". Vi läser den som en saga, använder rekvisita för att göra den konkret och hanterbar för barnen, flanosaga,
Vi kommer att ge barnen många sätt att förstå bokens innehåll på. Teknik, skapande osv.
Vi kommer att arbeta i smågrupper för att ge barnen möjlighet till en större delaktighet. Genom den pedagogiska dokumentationer ser vi barnens behov, vi lyssnar in
och spinner vidare därifrån.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Genom dokumentation på väggarna där barnen kan vara delaktiga i sitt lärande, samt genom att skriva till föräldrarna, dagliga samtal med föräldrarna.

Vårt dokumentationsarbete som sker varje vecka ligger till grund för utvärderingen av temat utifrån de mål vi satt upp för lärandet.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: