Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - Vatten

Skapad 2018-11-02 11:43 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 8 Kemi
I detta arbetsområde ska vi lära oss om världens viktigaste ämne - Vatten! Du kommer att undersöka hur vatten är uppbyggt och vilka egenskaper det har. sätta oss in i hur vatten är uppbyggt och vilka egenskaper det har.

Innehåll

Mål

Att få större förståelse för hur vattenmolekyler är uppbyggda och hur detta påverkar vattnets kemiska egenskaper. Utveckla dina kunskaper om hur har olika faser och fasövergångar och kunna förklara de olika faserna utifrån partikelmodellen, men även för hur vatten fungerar som lösningsmedel samt hur vattnets kretslopp fungerar. 

Vad ska vi lära oss?

Vattnets egenskaper

 • Hur vattenmolekylen är uppbyggd
 • Hur vattenmolekylerna samspelar i sina olika aggregationstillstånd
 • Hur vattnets densitet, ytspänning och värmekapacitet har en stor betydelse för livet på jorden

Vattnen i naturen

 • Hur salt-, söt- och grundvatten är fördelat på vår planet
 • Vilken betydelse vatten har som lösningsmedel i organismer och naturen
 • Hur ständigt cirkulerar i ett kretslopp

Vatten i vardagen och samhället

 • Hur tillgången till rent vatten är viktigt för vår hälsa
 • Jämföra och diskutera hur vattenförbrukningen ser i olika länder
 • Redogöra för hur vattenföroreningar och nedskräpning påverkar vår miljö
 • Hur vattenverk förser oss med rent dricksvatten
 • Hur reningsverk förser naturen med rent avloppvatten

Hur kommer vi lära oss allt detta?

 • Med hjälp av muntliga genomgångar och diskussioner
 • Genom att arbeta med frågeställningar, uppgifter och laborationer
 • Genom att läsa och bearbeta kursbokens och egna källors texter

Hur kommer bedömningen av dina kunskaper ske?

 • Skriftligt - Prov på delar av arbetsområdet ett skriftligt prov
 • Muntligt - I arbetet på lektioner och laborationer
 • Praktiskt - I arbetet på laborationer
 • Inlämning - Laborationsrapporter och skriftlig uppgift som skrivs individuellt
 
Länkar om vatten

Videoklipp om rent vattens betydelse för människan

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kunskapskrav Kemi

F
E
C
A
Samtala och diskutera
,
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Eleven har ej uppnått godkänd nivå.
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: