Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation i samspel med våra lärmiljöer och varandra

Skapad 2018-11-02 14:40 i Väpnarens förskola Uppsala kommunala förskolor
Beskrivning av utgångspunkt för Myrstackens uppstart för projektet som kommer pågå under läsåret 2018/2019
Förskola
Vi har valt att utifrån "Normer och Värden" och Svartbäcken Norra landsbygds verksamhetsidé arbeta projekterande med olika kommunikativa uttrycksformer som både innehåll och arbetssätt. I projektet kommer vi använda både digitala och analoga hjälpmedel. Exempel på detta kan vara appar, sagor, skyltar, symboler och skriftspråket. Tanken är att vi tillsammans med barnen nyfiket ska undersöka de frågor och funderingar som de redan har och tillsammans följa de olika spår vi hittar i detta projekt.

Innehåll

Syfte/bakgrund

Vi har valt att arbeta i och med de lärmiljöer vi har så att de bli ännu mer utforskningsbara i enlighet både med Uppsala Kommuns "sjurumskoncept" där lärmiljöer arrangeras utifrån olika ämnesinnehåll (t.ex. konstruktion eller ljus). Dessutom kopplar vi vårt projekt till Svartbäckens- Norra Landsbygds (SvaNoLa) Verksamhetsidé och även utvecklingsområdet Normer och Värden. Vi tänker att genom att använda olika kommunikativa uttrycksformer, (bild/skapande, musik, dans, drama, skriftspråk, kroppsspråk, programmering) blir det även möjligt att beröra prioriterade mål/ämnesområde i anslutning till projektet: språk/kommunikation, matematik och naturvetenskap/teknik. Genom att vi arbetar i grupp där flera individer samverkar och kommunicerar får vi många tillfällen att ta ställning till och arbeta med normer/värden. Dessutom ser vi möjligheter att kunna reflektera kring exempelvis konst där det inte finns enkla rätt/fel utan alla har rätt till sin egen åsikt och upplevelse. När barnen får berätta och tillsammans reflektera kring det de själva och andra tänker kan de berika varandra i den alltid pågående processen att bygga upp den egna identiteten. De får då flera möjliga alternativa svar på olika frågor om hur man kan tänka och vara.

 

Språk och kommunikation

 • Skriftspråket. Symboler (kopplat till funktioner på lärplattor och koreografitecken).
 • Sagor från olika länder och sociala sammanhang.
 • Tecken som kommunikation. Både kroppsspråk och mimik (exempelvis inom teater/drama/film/dans). 
 • Diskussioner/reflektioner (talspråk)
 • Programmering

 

Matematik

 • Konst. Symmetri och asymmetri. Gyllene snittet.
 • Sagor. Återkommande antal (tre och sju).
 • Tid.
 • Geometriska former.
 • Siffror

 

Naturvetenskap och teknik

 • Digitala hjälpmedel: Lärplatta, appar (tex iMovie), dator, trådlöst digitalt mikroskop.
 • Med hjälp av OverHead och ljusbord skapa föränderliga mönster/konstverk (tex mönster i form av mandalas eller figurer).
 • Färger och mönster i naturen (årstider). Växter och djur. Se världen med mikroskop ger fler möjligheter.
 • Söka information via internet (tex sökmotor och YouTube), även prata om källkritik.

 

 Normer och värden

 • Samarbete. Vi använder medvetet ord som "tillsammans", "samarbeta" och "teamwork" när vi gör saker med barnen.
 • Likheter och olikheter i hur vi uppfattar olika saker.
 • Sagor och berättelser. Fabler (har ofta en koppling till något man ska lära sig).
 • Reflektion. Egna och andras tankar/upplevelser

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: