Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjältetema

Skapad 2018-11-03 13:48 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
Ett moment där vi jämför olika hjältar i litteratur och film. Elevernas arbete avslutas med en rapport där hjältemotivet undersöks.

Innehåll

 

Tidsplan

Se kursplaneringen

 

Uppgifter

 • Filmseminarium

 • Rapport om hjältar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  Sve  -
 • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller såväl belysande exempel och vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  A
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
  Sve  C
 • Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
  Sve  E

Matriser

Sve
Rappport

X
>
>>
>>>
>>>
>>>>
Innehåll
Eleven beddöms ej nå kunskapskraven
Texten är så rik på innehåll att den i stort sett fungerar i sammanhanget. Eleven beskriver tre hjältar och deras berättelser och pekar på några likheter och skillnader.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Innehållet är självständigt och synpunktsrikt. Balans råder mellan berättande och diskuterande delar. Eleven har redogjort på ett bra sätt för handling och karaktärer. I rapporten finns en analys av resultatdelen som på ett bra sätt diskuterar några typiska drag hos hjältar och i hjälteberättelser. Eleven använder på ett korrekt sätt några litteraturvetenskapliga begrepp.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Innehållet är fylligt och gärna originellt. Eleven har redogjort på ett mycket bra sätt för handling och karaktärer. Samtliga delar av rapporten är fylligt och korrekt skrivna. Analysen är utförlig och diskuterar på ett djupt och heltäckande sätt resultatdelen utifrån syfte och frågeställningar. Eleven använder på ett korrekt och motiverat sätt några litteraturvetenskapliga begrepp. Dessa fördjupar analysen.
Språk
Eleven beddöms ej nå kunskapskraven
Eleven visar att han eller hon behärskar grundläggande regler för språkriktighet. Språket är tydligt men behöver inte vara helt korrekt. Dock får felen inte störa läsningen eller förståelsen av texten.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Språket är varierat, klart och i princip utan fel.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Språket är stilistiskt säkert. Eleven visar att hon eller han med säkerhet behärskar ett mycket stort register av formuleringssätt och språkliga konstruktioner.
Disposition
Eleven beddöms ej nå kunskapskraven
Texten har ett gott sammanhang. Upplägget fungerar men det får finnas invändningar. Texten ska vara markerad med stycken. Eleven har i stort följt den disposition som texttypen föreskriver med inledning, avhandling och analys.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Textens disposition är genomtänkt, överskådlig och är markerad med stycken på ett korrekt sätt. Texten har ett gott sammanhang och den röda tråden framgår tydligt. Övergångar mellan stycken finns och meningar och satser binds ihop på ett bra sätt. Eleven har på ett bra sätt följt den disposition som texttypen föreskriver med inledning, avhandling och analys.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Textens disposition är klar och mycket genomtänkt. Den framhåller innehållet och underlättar läsningen. Styckeindelningen är genomförd så att strukturen framhävs. Textbindningen funderar väl på alla nivåer. Eleven har på ett mycket bra sätt följt den disposition som texttypen föreskriver med inledning, avhandling och analys.
Källhantering
Eleven beddöms ej nå kunskapskraven
Eleven har samlat och sovrat ut relevanta källor till sin undersökning Det finns en källförteckning som gör det möjligt att hitta de källor som använts i texten. Eleven skiljer på egna och andras tankar. Det finns löpanda källhänvisningar I texten.
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven visar att hen har goda kunskaper i vad som är goda källor och i hur man bedömer en källa Det finns fungerande källhänvisningar i löpande text och en i stort sett korrekt källförteckning. Det finns referatmarkörer
Har uppnått den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven visar att hen har goda kunskaper i vad som är goda källor och i hur man bedömer en källa Eleven tillämpar på ett korrekt och motiverat sätt regler för citat- och referatteknik. Citaten och referaten är smidigt infogade i texten med hjälp av varierade referatmarkörer. Källorna samlas i en helt korrekt källförteckning.

Sve
Filmseminarium

X
Bedöms ej klara kunskapskraven
>
>>
>>>
>>>>
>>>>
Förberedda samtal och diskussioner
Bedöms ej klara kunskapskraven
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter . Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig Språk och och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språk och och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv.
Analys
Bedöms ej klara kunskapskraven
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Har klarat den lägre nivån och är på god väg att uppnå den högre
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: