Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnboksvecka

Skapad 2018-11-03 16:28 i Kvisthamraskolan Norrtälje
Under en vecka ska vi i arbetslaget tillsammans med eleverna utifrån ett F-3 perspektiv arbeta med barnboksförfattare och barnböcker.
Grundskola F – 3 Matematik Svenska som andraspråk Bild Svenska
Läsa är ett viktigt inslag varje dag men visst är det fint att uppmärksamma läsningen extra ibland. Tillsammans ska vi lyfta läsningen ur många perspektiv och göra kopplingar till läsningen på olika vis.

Innehåll

Syfte

Stimulera elevernas intresse för att läsa. Känna till några barnboksförfattare. Utveckla kooperativt lärande.

Konkretiserade mål

Känna till minst en barnboksförfattare och en bok denne skrivit. Kunna läsa/lyssna på en individanpassad barnbok och återge innehållet för en mottagare muntligt. Kunna lyssna på barnböcker vid högläsningstillfällen samt när kamrat muntligt läser och återger innehållet.

Undervisningen

Ta reda på vilka förkunskaper eleverna har i ämnet om barnboksförfattare. Vi lär känna några kända svenska barnboksförfattare genom att titta på film. Vi kommer att högläsa, i olika konstellationer ur böcker skrivna av ett urval kända barnboksförfattare. Individuell läsning och återberättande i olika former. Vi kommer att föra statistik över hur många böcker vi läst under veckan. Vi kommer att framställa en individuellt utvalda karaktär.

Bedömning

Under veckan har den enskilda eleven på något sätt fått benämna en författare och en bok. Eleven kan på olika sätt visa att han/hon kan förstå innehållet i en barnbok genom att muntligt återberätta delar av, eller en hel bok.  Eleven ska lyssna på en kamrat som läser och återberättar. Eleverna ska skriva en kort beskrivande text och bildligt framställa vald karaktär.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv Ma Bl SvA
Barnboksvecka

Svenska barnboksförfattare

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Att kunna lyssna och återberätta sagor
Jag kan lyssna till en saga. Detta visar jag genom att jag deltar i samling och lyssnar.
Jag kan lyssna till och återberätta en saga. Detta visar jag genom att jag aktivt deltar i boksamtal vid samling.
Jag kan själv läsa och lyssna till samt återberätta en saga. Detta visar jag genom att jag självständigt läser och aktivt deltar i boksamtal vid samling.
Skriva en beskrivande text.
Jag kan med stöd skriva en beskrivande text om. Detta visar jag genom att redogöra för tankar och idéer, vilka en pedagog hjälper mig att skriva.
Jag kan med lite stöd skriva en beskrivande text. Det visar jag genom att redogöra för tankar och idéer, och ta lite stöd av pedagog vid skrivandet.
Jag kan på egen hand skriva en beskrivande text. Det visar jag genom att skriva en text tillsammans med en kamrat eller individuellt.
Att återberätta
Jag kan återberätta en saga med stöd av bilder, nyckelord samt pedagog. Detta visar jag genom att återberätta så att andra förstår genom ovan skrivna stöd.
Jag kan återberätta en saga med stöd av bilder och nyckelord. Detta visar jag genom att återberätta så att andra förstår med ovan skrivna stöd.
Jag kan återberätta en saga med stöd av bilder eller nyckelord. Detta visar jag genom att återberätta så att andra förstår med ovan skrivna stöd.
Bildlig framställning
Jag kan framställa en karaktär så att andra förstår vem karaktären är.
Ny aspekt
Se skillnader och likheter
Jag kan se skillnader, likheter och göra jämförelser mellan två böcker.
Ny aspekt
Känna igen barnboksförfattare
Jag känner igen 1 barnboksförfattare.
Jag känner igen några barnboksförfattare.
Jag känner igen flera barnboksförfattare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: