Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering kurdiska Åk 4-6

Skapad 2018-11-04 14:31 i Iggesunds skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Modersmål
De kommande veckorna på denna termin kommer vi att arbeta med att använda i språket i olika sammanhang, tex kommer vi att satsa på högläsning, individuell läsning, sagor, och återberätta det som vi läst.

Innehåll

    Mål för eleven:

 • Att eleverna ska kunna utveckla kunskaper i kurdiska språket.
 • Att kunna delta i samtal och diskussion 
 • Att kunna läsa och förstå ålder anpassande texter.
 • Att kunna återge innehållet av texten som eleven har läst

Undervisning och arbetsmetoder:

 • Eleven ska läsa olika slags texter såsom , berättelser, sagor och myter
 • eleven ska arbeta med frågor till texten för att öka förståelsen, tolka och analysera textens budskap
 • öka ditt ordförråd i det arbetsområde som vi går igenom.
 • Högläsning
 • Eleverna kommer att utöka sitt ordspråk genom att läsa, skriva och återberätta

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Bedömningsmatris 4-6 kurdiska

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt. Du gör enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll som visar grundläggande läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt. Du gör utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar god läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Du för utvecklat resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt. Du gör väl utvecklade sammanfattningar av texters innehåll som visar mycket god läsförståelse. Du väljer och använder lässtrategier på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt. Du för välutvecklat och väl underbyggt resonemang utifrån egna erfarenheter och referensramar om texternas tydligt framträdande budskap men även sådant som står mellan raderna.
Skriva
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation. Du använder med viss säkerhet grundläggande regler. Du stavar till en viss del vanligt förekommande ord rätt. Du upptäcker enkla likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Du har utvecklat strategier för att skriva vissa typer av enkla texter och följer till en viss nivå deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Du uttrycker dig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation. Du använder med relativt god säkerhet grundläggande regler. Du stavar större del av vanligt förekommande ord rätt. Du resonerar kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
Du uttrycker dig välutvecklat i skrift med god språklig variation. Du använder med god säkerhet grundläggande regler. Du stavar vanligt förekommande ord rätt. Du för välutvecklat resonemang kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska. Du har strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
Tala och samtala
Du samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. Du har ett fungerande ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter på ett enkelt sätt. Du berättar om vardagliga händelser med viss tydlighet. Du resonerar kring några likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. Du har ett större ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter relativt väl. Du berättar om vardagliga händelser med relativt god tydlighet. Du gör korta muntliga presentationer. Du resonerar kring flera likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska med lärarens stöd.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. Du har ett effektivt ord- och begreppsförråd. Du ställer frågor och framför egna åsikter mycket väl. Du berättar om vardagliga händelser med god tydlighet. Du gör muntliga presentationer för olika mottagare. Du resonerar själv kring likheter och skillnader i uttal mellan modersmålet och svenska.
Berättande texter och sakprosa texter
Du känner till och har grundläggande förståelse av berättande texter i form av skönlitteratur, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas
Du känner till och har god förståelse av beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner ifrån området där modersmålets talas.
Du känner till och har mycket god förståelse av berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. Du har även kunskap om texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
Språkbruk
Du använder dig av ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du använder sig av enkla synonymer och motsatser.
Du känner till ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Du använder ordböcker och andra hjälpmedel för att leta upp mer avancerade synonymer och motsatser.
Kultur och samhälle
Du har kunskap om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas och jämför dessa med svenska seder, bruk och traditioner. Du kan grundläggande geografiska fakta om områden där modersmålet talas.
Du har kunskap om skolgång och kulturella uttrycks former inom bildkonst, musik och arkitektur i områden där modersmålet talas och jämför med skolgång i Sverige.
Du har kunskap om aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålets talas och kan göra jämförelser med liknade frågor i Sverige. Du känner till några historiska händelser från områden där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: